6.3 Ekonomia społeczna

6.3.2 Podmioty ekonomii społecznejRPO Pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 14.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Pomorskiego

Działanie

6.3 Ekonomia społeczna

Poddziałanie

6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. Następnie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu. (DOCX 304 KB)

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawca, może przystąpić podmiot lub partnerstwo prowadzące Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb poprzez łączne zastosowanie następujących typów usług:

a)      usługi animacji lokalnej, w tym w szczególności:

i)      usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,

ii)    tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej,

iii)   wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów w zakresie przedsiębiorczości społecznej,

b)   usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym w szczególności:

i)      usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.),

ii)    usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym),

iii)   wsparcie w postaci bezzwrotnych środków (dotacji) na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,iv)  wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług  (m.in. szkoleń, warsztatów, doradztwa, mentoringu, coachingu itp.), służące uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu procesu inkubacji,

c) usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.:

i)      umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych,

ii)    doradztwo, w tym doradztwo biznesowe,

iii) zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (DOCX 304 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  projektu wynosi:

- maksymalne współfinansowanie ze środków EFS – 85%

Ponadto:

a)      w zakresie wydatków na dotację na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej:

15 % - stanowi krajowy wkład publiczny (budżet państwa), co oznacza finansowanie w całości tego typu wydatku z dofinansowania (85% środki EFS, 15 % budżet państwa),

b)      w zakresie wydatków innych niż wydatki dotyczące dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej:-

15 % - stanowi wkład własny wnoszony  przez beneficjenta.

Jednocześnie wnioskodawca ustalając wysokość wkładu własnego, powinien uwzględnić fakt, iż maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 95%, a minimalny wkład własny wnoszony przez beneficjenta wynosi 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 12 670 258,24 PLN[1], w tym:

1) środki EFS w wysokości 11 642 940,00 PLN,

2) krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 1 027 318,24 PLN.

[1]Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4.3122 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (DOCX 304 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (7Z 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 224 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 390 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.   (DOCX 304 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieszczać będziemy w zakładce pytania i odpowiedzi. 

Informacje na temat planowanych spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań Instytucja Ogłaszająca Konkurs zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.Pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Instytucja Ogłaszająca Konkurs nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację przez wnioskodawców udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacje udzielane są za pomocą poczty elektronicznej: gwa.pomoc@pomorskie.eu

Linki

Link do naboru konkursu nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/17 na stronie RPO Pomorskie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.