6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poddziałania

6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Wrocławskiego Obszaru FunkcjonalnegoRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

od 19.12.2017 do 15.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poddziałania

Poddziałanie

6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: • gdy złożonych zostanie do 80 wniosków o dofinansowanie – orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zakończy się 7 miesięcy od daty zakończenia składania wniosków; • gdy złożonych zostanie od 81 do 100 wniosków o dofinansowanie – orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zakończy się 8 miesięcy od daty zakończenia składania wniosków • gdy złożonych zostanie powyżej 100 wniosków o dofinansowanie – orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zakończy się 9 miesięcy od daty zakończenia składania wniosków.IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław II piętro, pokój nr 2019 

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław II piętro, pokój nr 2019

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:

6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).

Części wspólne budynku – części budynku (i istniejących w nim urządzeń), które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, oraz grunt na którym wzniesiono budynek. Co do zasady za części wspólne uznaje się: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy elektryczne, ściany nośne, windy.

Budynek – zgodnie z definicją ujętą w art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

IZ RPO WD nie określa zamkniętego katalogu części wspólnych budynku, o tym co jest częścią wspólną decydują w dużej mierze postanowienia umów o ustanowieniu odrębnej własności lokalu

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3. A i 3.3. B). Wartość inwestycji poprawiających efektywność energetyczną nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wymóg dotyczy każdego budynku planowanego do rewitalizacji w ramach projektu). Jeżeli budynek już jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wtedy należy to opisać szczegółowo we wniosku o dofinansowanie wskazując jakie konkretne udogodnienia w danym budynku się znajdują. W przypadku, gdy w projekcie nie będą realizowane żadne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (ponieważ budynek już jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) należy we wniosku o dofinansowanie wskazać wpływ neutralny na zasadę niedyskryminacji.

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dot. osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy zapoznać się z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce Poznaj Fundusze Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD (http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/). Na szczególną uwagę na tej stronie zasługuje Poradnik opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami".

W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego.

Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym. Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy wdrożeniowej, wytyczne programowe przestaną obowiązywać trzy miesiące od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. po 2 grudnia 2017 r. W przypadku niniejszego naboru obowiązują jeszcze zasady określone w Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodność projektu złożonego w naborze z projektem w programie rewitalizacji, sprawdzana jest poprzez dane dot. tego projektu zawartymi na „Liście A” programu rewitalizacyjnego:

 1. Liczba porządkowa
 2. Nazwa projektu
 3. Nazwa wnioskodawcy
 4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu
 5. Cel (cele) projektu
 6. Zakres realizowanych zadań
 7. Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji np. adres
 8. Szacowaną (orientacyjną) wartość projektu
 9. Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.

Zgodność projektu z projektem ujętym w programie rewitalizacji:

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie projekt rewitalizacyjny musi wynikać z obowiązującego programu rewitalizacji (Lista A dla projektów w ramach działania 6.3) znajdującego się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.

IZ RPO WD prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji. Wykaz programów rewitalizacji dla gmin województwa dolnośląskiego znajduje się na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/.

Zakres zadań wskazany we wniosku o dofinansowanie nie może zostać zwiększony w stosunku do zakresu wskazanego w programie rewitalizacji, ale możliwe jest jego zmniejszenie (dotyczy wydatków kwalifikowalnych). Weryfikacja nastąpi zgodnie z kryterium formalnym specyficznym „Ujęcie projektu w programie rewitalizacji” (niespełnienie oznaczać będzie odrzucenie wniosku o dofinansowanie).

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie musi być wskazany jako wnioskodawca w programie rewitalizacji w tym samym projekcie.

Możliwe jest przystąpienie partnerów do innego partnerstwa wykazanego wcześniej w programie rewitalizacji lub projektu indywidualnego wskazanego w programie rewitalizacji tworząc nowe partnerstwo. Dodatkowo jest również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie indywidualnie przez podmiot, np. przez Wspólnotę, która wcześniej w programie rewitalizacji była wpisana do projektu partnerskiego.

W takich wypadkach, we wniosku o dofinansowanie należy opisać zaistniałą sytuację (m.in. przyczyny takiej zmiany). Należy ponadto wskazać pierwotny projekt  w programie rewitalizacji lub ten do którego jest dopisywany. W przypadku „podziału” partnerstwa należy również przedstawić sposób podziału całkowitego kosztu pierwotnego projektu przy zmianie, między programem rewitalizacji a składanymi wnioskami. Tytuł projektu może ulec zmianie wobec zapisanego w programie rewitalizacji, jednakże w taki sposób, aby odzwierciedlał ogólny zakres projektu i jego lokalizację.

Preferowane będą projekty:

 • dotyczące zabytków znajdujących się w wykazie zabytków lub/oraz na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej;
 • realizowane w partnerstwie.

Nie będą finansowane:

 • Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.
 • Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.
 • Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

 

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 64/17 z dnia 05 października 2017 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.  

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania (przeliczona po kursie wskazanym w regulaminie konkursu) nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs (nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17).

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%, a w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85%. Całkowita kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła).

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych w całości lub w części regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Informacja o dostępności środków z BP dla poszczególnych projektów będzie przedstawiana na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. 

Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 347 528 EUR, tj. 9 961 031 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2017 r., 1 euro = 4,2432 PLN – kurs z dnia 30 października 2017 r.) w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs (tj. 352 129,2 EUR).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

W trakcie trwania naboru lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, oraz www.zitwrof.pl,

Regulamin 6.3.2.B_ ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria_wyboru - 6.3.2.B ZIT WrOF

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wskaźniki - 6.3.2 B ZIT WrOF

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Lista sprawdzająca projekt zgłoszony do dofinansowania -6.3.2.B ZIT WrOF

poziom zamożności Gminy -wskaźnik G

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i załączniki zamieszczone są na stronie  www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce dot. naboru oraz na stronie ZIT WrOF www.zitwrof.pl.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

wzór wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

UOKiK-Pomoc-publiczna-Inf.-dod.

wklad-niepieniezny-bez-pomocy publicznej

wklad-niepieniezny-z-pomocą publiczną

szerokie-pelnomocnictwo

oświadczenie o-braku-pomocy publicznej_pomoc de-minmis

oświadczenie-VAT-dla-Podmiotu-realizującego-Projekt

oświadczenie-VAT-dla-Wnioskodawcy

oświadczenie-VAT-dla-Partnera-zał.

formularz_zakres_inf_pomocy_de_minimis_przedsieb

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_

oswiad_pp_de_minimis

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

Załącznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych_6.3.2.B

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi Załącznik nr 2 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IZ RPO WD pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów. Przedmiotowy warunek dotyczy również partnerów wnioskodawcy.

Instytucja Zarządzająca RPO WD zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver 12_listopad_2017

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa

Załącznik nr 2Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie dostępnym na stronach www.rpo.dolnyslask.pl oraz  www.zitwrof.pl,

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

pife@dolnyslask.pl

pife.legnica@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

E – maila: zit@um.wroc.pl-    

Telefonu: 71 777 80 06-    

Bezpośrednio w siedzibie:Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zarządzania Funduszami,

ZIT WrOFul. Komuny Paryskiej 39 - 4150-451 Wrocław pok. 524

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

E – maila: zit@um.wroc.pl     Telefonu: 71 777 80 06    

Bezpośrednio w siedzibie: Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami,

ZIT WrOFul. Komuny Paryskiej 39 - 4150-451 Wrocław pok. 524

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.