6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

6.3.1 Wsparcie dla samo zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracyRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 5.01.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

Poddziałanie

6.3.1 Wsparcie dla samo zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

 Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. 

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski  

 

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:ü  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,ü  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,ü  organizacje pozarządowe,ü  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,ü  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,ü  instytucje rynku pracy,ü  instytucje otoczenia biznesu (IOB),ü  podmioty ekonomii społecznej. Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Poddziałania 6.3.1 RPO-L2020 oraz podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej). Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Konkurs obejmuje następujący typ projektów: I. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach) poprzez: a) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę, rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  b) usługi szkoleniowe na etapie przed udzieleniem dotacji przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenia grupowe), c) wsparcie pomostowe w postaci - pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej (obowiązkowo), - usługi doradczo-szkoleniowe realizowane po założeniu działalności gospodarczej (nieobowiązkowe). w ramach 104  kategorii interwencji104 - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 75/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.UWAGA:W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy  w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który otrzyma minimum 70% punktów części D KOF-M od obu oceniających będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”. Oznacza to, iż istnieje możliwość skierowania do uzupełnienia lub poprawy tylko takich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskały minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.2, 5.3-5.5 oraz VI i spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:ü  środków UE [1][2]- 85%,ü  środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.[1]Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), [2]W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawyz dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 dla poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:8 235 294,12 PLNü  w tym dofinansowanie 7 823 529,41 PLN (EFS: 7 000 000,00 PLN, budżet państwa: 823 529,41 PLN)ü  w tym wkład własny 5%: 411 764,71 PLNü  w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 700 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu w tym wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

załączniki niezbędne do podpisania umowy w tym Wzór umowy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji warunków formalnych), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.Ustawa daje Beneficjentowi możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu:-           list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,-           przesyłka kurierska,-           osobiście,-           przez posłańca.Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz jego wniesienia. Wniesienie protestu poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w sytuacji, kiedy Wnioskodawca w późniejszym terminie prześle protest pocztą tradycyjną lub kurierską. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie protestu jest ustalany z uwzględnieniem daty nadania/złożenia do właściwej instytucji środka odwoławczego w formie pisemnej.Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne): oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, oznaczenie Wnioskodawcy, numer wniosku o dofinansowanie projektu, wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt 1–3 i 6. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia w piśmie informującym o wyniku oceny formalno-merytorycznej.Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:ü  treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,ü  w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej, Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania). Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.W przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia z powodu niespełnienia wymogów formalnych, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dna upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt: ü  e-mail: info@rpo.lubuskie.plü  telefoniczny: -          Departament Europejskiego Funduszu Społecznego                           Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326-          Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                           Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521ü  osobisty w siedzibie:                           Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego                           Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                           ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2). ü  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) telefoniczny:-        Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454; -        Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377. osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.                     ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Linki

strona konkursu na rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.