6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnychnieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Termin konkursu

od 18.02.2019 do 01.03.2019

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Działanie

6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19.04.2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

Kancelaria od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 oraz doręczeniu do IP RPO pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 06.03.2018 r.

Wnioski, które w odpowiedzi na wezwanie IP zostaną opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia terminu uznane będą za złożone po terminie.

Kto może składać wnioski?

powiatowe urzędy pracy z województwa zachodniopomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia:

a) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
-  identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

b) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i/lub kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,
- wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

d) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy:
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
- wsparcie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES.

e) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
- niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

f) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
- wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w części IV Regulaminu naboru.

Ocena formalna i merytoryczna połączone zostały w jeden etap oceny formalno – merytorycznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 % środków Funduszu Pracy (w tym: 85% stanowi dofinansowanie z UE)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

38 921 081,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (Wersja 1.1 obowiązująca od dnia 15.02.2019 r.) (PDF 848 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 15.02.2019 r.) (ZIP 6,93 MB)

Tabela rejestr zmian (Wersja obowiązująca od dnia 15.02.2019 r.) (PDF 167 KB)

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu (Wersja 1.0 obowiązująca od dnia 05.02.2019 r.) (PDF 1,18 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 05.02.2019 r.) (ZIP 7,36 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik 7.1 do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik 7.2 do Regulaminu naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nd.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Serwis internetowy Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.