6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (Rehabilitacja onkologiczna)RPO Wielkopolskiego

Termin konkursu

od 19.10.2020 do 31.10.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Wielkopolskiego

Działanie

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (Rehabilitacja onkologiczna)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 19.10.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31.10.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Kto może składać wnioski?

- pracodawcy,
- instytucje rynku pracy,
- podmioty ekonomii społecznej,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:  
- program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn. Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 30/2020 z dnia 15 maja 2020 r.) stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 13 300 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 11 900 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 400 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Poddziałania 6.6.1. (PDF 905 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 553 KB) stanowi załącznik nr 8.5 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 849 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 905 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
Telefonu: 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46;
lub bezpośrednio:w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.