6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracyułatwiających powroty do pracy

Termin konkursu

zakończony 3.02.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

ułatwiających powroty do pracy

Działanie

6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

04.05.2020

Miejsce składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;

dostarczeniu do IOK WUP formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

Sposób składania wniosków

W systemie LSI2014 oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 4170-383 Szczecin

Kancelaria od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 03.01.2020 r. do 03.02.2020 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu przesyłki do kancelarii WUP w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 10.02.2020 r. do godz. 15.30.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.

Kto może składać wnioski?

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,

- organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,

- podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego w tym:

a) realizacja usług zdrowotnych,

b) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych

c) działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ

d) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,

e) zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

f) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop).

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Działania 6.8 wynosi 90% (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%).

Minimalny wkład własny wynosi 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 588 193,37zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja 1.1 z dnia 17.01.2020 r.) (DOC 2,07 MB)

Regulamin konkursu (wersja 1.1 z dnia 17.01.2020 r.) (PDF 2,07 MB)

Załączniki do Regulaminu (wersja 1.1 z dnia 17.01.2020 r.) (ZIP 21,72 MB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (wersja 1.1 z dnia 17.01.2020 r.) (DOC 36,41 KB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (wersja 1.1 z dnia 17.01.2020 r.) (PDF 409,6 KB)

Harmonogram oceny wniosków (wersja z dnia 3.12.2019 r.) (DOC 175,5 KB)

Harmonogram oceny wniosków (wersja z dnia 3.12.2019 r.) (PDF 162,02 KB)

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy (wersja z dnia 3.12.2019 r.) (DOC 101 KB)

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy(wersja z dnia 3.12.2019 r.) (PDF 342,86 KB)

 

Wersje archiwalne dokumentów:

Regulamin konkursu (wersja 1.0 z dnia 3.12.2019 r.) (DOC 2,07 MB)

Regulamin konkursu (wersja 1.0 z dnia 3.12.2019 r.) (PDF 2,07 MB)

Załączniki do Regulaminu (wersja z dnia 3.12.2019 r.) (ZIP 22,1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny(w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Serwis internetowy Instytucji Pośredniczącej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.