7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUPRPO Opolskiego

Termin konkursu

zakończony 26.02.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Opolskiego

Działanie

7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd  Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c, 

45-315 Opole

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.pw.opolskie.pl
oraz
b) w formie papierowej.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu mogą być realizowane instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)[1], w tym m.in. następujące formy wsparcia:
a) szkolenia,
b) staże,
c) przygotowanie zawodowe dorosłych,
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
e) prace interwencyjne,
f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,
g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,
h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

[1]Z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe kryteria wyboru projektów pozakonkursowych  RPO WO 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej :

oraz zostały załączone na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2017 r. w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, wynosi 24 667 751,00 zł.

Regulamin konkursu

Dokumenty programowe dotyczące składania oraz  przygotowania projektu pozakonkursowego zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zostanie przekazany do poszczególnych PUP.

Wzór umowy o dofinansowanie

Opracowano i zostanie przekazany do poszczególnych PUP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela: 
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.rpo.wup.opole.pl); 
- Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER, tel. 77 44 16 492 lub 77 44 17 462.

Linki

www.rpo.wup.opole.pl

www.rpo.opolskie.pl

www.pw.opolskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.