7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznejRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 26.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesien/październik

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00ü  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w:Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

-  listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

-  przesyłką kurierską,

-  osobiście,

-  przez posłańca,

-  Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej    (LSI 2020) do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.  

UWAGA! Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta- Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I - Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub
b) program aktywności lokalnej, lub
c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
d) program specjalny, lub
e) Program Aktywizacja i Integracja, lub
f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, Uchwała nr 157/KM RPO-L2020/2020 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS 

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

-  środków UE – 85 %,

-  krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość projektów wynosi:5 700 000,00 PLN w tym krajowy wkład publiczny: 855 000,00 PLN Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 845 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Wezwanie nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P02/20 (DOC 143 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 306 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 194 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:ü  e-mail: info@rpo.lubuskie.plü  telefoniczny:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521  - Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoSekretariat: 68 45 65 314    

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:           ·                 e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)            ·                 telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454; 

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:  95 73 90 386, - 380, -378, -377.Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej     (LSI 2020) do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.