7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne

7.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne – miasto ŁódźRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 14.07.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Poddziałanie

7.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne – miasto Łódź

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1009 – X piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/ przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu Konkursu).

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VII.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są podmioty wskazane w pkt. 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla poddziałania VII.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne miasto Łódź

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne miasto Łódź zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu, tj.:

1. budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej 

2. budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych

3. budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis elektroniczny, elektroniczna pieczątka oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych) 

4. rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu 

5. upowszechnienie systemów teleinformatycznych, pozwalających na szybką i sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, umożliwiających poszerzenie zakresu spraw, które można zrealizować drogą elektroniczną 

6. budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych cyfrowych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne miasto Łódź przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 730 940,15 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ)

b. dane Wnioskodawcy;

c. numer wniosku o dofinansowanie;

d. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;

e. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

f. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

- projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;

- projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne miasto Łódź udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Linki

Bezpośredni link do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.