7.2 Infrastruktura ochrony zdrowiaRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 26.01.2018 do 16.02.2018

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

(pokój 1009 – X piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 14 Regulaminu Konkursu).
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są podmioty wskazane w pkt. 10 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 (zgodnie z przedmiotem konkursu). Z wymienionych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie w ramach działania zostanie przyznane wyłącznie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych adekwatnych do zakresu projektu. W przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który planuje poszerzyć prowadzoną działalność, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych zakresem projektu finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.

Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (OCI). Powyższe nie dotyczy projektów wyłącznie z zakresu POZ (dla pozostałych zakresów wymagana jest pozytywna OCI; w sytuacji, gdy w ramach projektu planowany jest zakup wyrobów medycznych na rzecz POZ, a jednocześnie będą one wykorzystywane na rzecz AOS w powyższym zakresie będzie wymagana pozytywna OCI) oraz z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dla których nie opublikowano map potrzeb zdrowotnych. Warunkiem realizacji ww. projektów jest zaplanowanie w ramach projektu działań z zakresu opieki koordynowanej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:- budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami;- zakup wyrobów medycznych , wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych,Jako element projektu niezbędny do osiągnięcia celu realizowanego przedsięwzięcia możliwy będzie zakup oprogramowania i sprzętu IT.W ramach konkursu realizowane mogą być:
 • projekty dotyczące realizacji wyłącznie działań, które są zgodne z opublikowanymi mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii, kardiologii oraz map dziedzinowych, których obszary posiadają rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia,lub
 • projekty dotyczące realizacji wyłącznie działań, które nie zostały objęte mapami potrzeb zdrowotnych, pod warunkiem, że w ramach projektu zaplanowano działania z zakresu opieki koordynowanej.

Nie jest dopuszczalne łączenie w ramach jednego projektu różnych rodzajów wsparcia, z których część została zmapowana a część nie została objęta mapami potrzeb zdrowotnych.Projekty polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów będą niekwalifikowalne, chyba że ich realizacja będzie uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie projekty w ramach działania muszą odzwierciedlać kierunek i priorytety strategiczne w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej oraz zdrowia publicznego określone w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe ramy strategiczne (Policy paper) – Narzędzie 13 - Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowalne, doposażenie) [R] oraz Narzędzie 14 - Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) [R]. Ponadto projekty muszą być zgodne z Planem działań w obszarze zdrowia uzgodnionym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Zakres projektów dofinansowanych w ramach działania musi wynikać ze zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz z faktycznego zapotrzebowania i dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze, potwierdzonych w mapach potrzeb zdrowotnych. W drodze wyjątku od ww. warunku dotyczącego map potrzeb, projekty w zakresie opieki koordynowanej mające na celu wzmocnienie POZ, AOS i środowiskowych form opieki mogą być współfinansowane, pod warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach medycznych umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 2 527 419,51 Euro (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście Euro, pięćdziesiąt jeden Eurocentów), w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 380 612,29 Euro (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście Euro, dwadzieścia dziewięć Eurocentów), tj. 10 000 000,00 PLN (kurs Euro = 4,2006 PLN z dnia 29 listopada 2017 r.) oraz z Budżetu Państwa  170 707,60 euro (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedem Euro, sześćdziesiąt Eurocentów), tj. 739 402,90 PLN (kurs euro=4,3314 PLN z dnia 29 listopada 2017 r.).

Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu jest dostępność środków uzależniona od poniższych zasad. IOK informuje, iż kwota która może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w przedmiotowym Konkursie uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania. Otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o wybraniu do dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.

IOK zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85 %.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 90%. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis, lub w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków EFRR na poziomie nie wyższym niż wskazany w pkt 2 niniejszego paragrafu i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 10% wydatków kwalifikowanych (W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub projektów generujących dochód poziom wkładu własnego beneficjenta zależny będzie od poziomu dofinansowania ustalonego z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych i zapisów w pkt. 24 i 25 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020) oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu.

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 1 000 000,00 PLN.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w szczególności na podstawie:

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku pomocy w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, może być ona udzielana zgodnie z zasadami określonymi w:

 • decyzji Komisji z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
 • zasadach ramowych Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) lub rozporządzeniu Komisji (UE) NR 360/2012 z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym wraz ze sprostowaniem.

Pomoc udzielana zgodnie z zasadami ramowymi jest pomocą podlegającą indywidualnej notyfikacji i IZ RPO WŁ zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o indywidualnej notyfikacji planowanego wsparcia.Pomoc publiczna nie wystąpi w przypadku rekompensat spełniających warunki określone w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH (Zb. Orz. 2003, s. I 7747).

W związku z art. 27 ust. 5 ustawy wdrożeniowej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, która nie może być udzielona na podstawie rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub na podstawie innych przepisów, IZ RPO WŁ zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o indywidualnej notyfikacji planowanego wsparcia.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 • oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
 • oznaczenie Wnioskodawcy;
 • numer wniosku o dofinansowanie;
 • wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 • wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 • podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia informacji i wyjaśnień (drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail) udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.