Zmiana terminu: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalnąw tym zawodową / 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – konkursy horyzontalne

Termin konkursu

zakończony 29.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

w tym zawodową / 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – konkursy horyzontalne

Działanie

Zmiana terminu: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r. IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. 

 

W ramach konkursu o dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty:

 • które zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych;
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
 • karane na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • karane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest realizowany na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszarów poszczególnych ZIT – ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW [1] typ projektu określony dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, dotyczący INWESTYCJI W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ ZAWODOWĄ, tj.:

[7.2 A] Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadpodstawowych, w tym zawodowych i specjalnych

[7.2 B] Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych

[7.2 C] Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów szczególnie uzdolnionych

[7.2 D] Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.[1] Zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3 [Postanowienia ogólne] niniejszego Regulaminu.

W ramach naboru wspierane będą następujące szkoły:

a) pięcioletnie technikum,

b) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,

c) dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,

d) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,

e) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów. 

Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią szkoły. Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu nie są możliwe. 

Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie przedsięwzięć z zakresu edukacji ponadpodstawowej zawodowej. Projekty w zakresie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych ogólnych nie będą finansowane.Szkoły przysposabiające do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. z zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1421, z późn. zm.) uznaje się za szkolnictwo zawodowe (Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne). W niniejszym naborze możliwe jest wsparcie dla części wspólnych w szkołach specjalnych w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie.

Wymogi dotyczące przedsięwzięć z zakresu kształcenia zawodowego:

a) wsparta w wyniku realizacji projektu infrastruktura powinna być dostosowana do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;

b) działania mające na celu poprawę infrastruktury szkół zawodowych powinny być realizowane z zaangażowaniem pracodawców tak, aby w jak największym stopniu stworzone warunki kształcenia odpowiadały na potrzeby rynku i zaowocowały wykształceniem wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy;

c) rezultatem projektu powinno być dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, uwzględniające minimalne standardy zawarte w podstawie programowej;

d) wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych powinno odpowiadać potrzebom konkretnej jednostki oświatowej oraz być zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla danego zawodu. Przykładowy katalog wyposażenia pracowni (w tym przyrodniczych) lub warsztatów szkolnych przyrodniczych oraz wykaz pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych został opracowany przez MEN: https://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/.

e) w sytuacji, gdy szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu, możliwe jest uwzględnienie zakupu wyposażenia w oparciu o wyposażenie wykorzystywane u pracodawcy. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe musi przedstawić wówczas diagnozę uwzględniającą posiadane wyposażenie oraz rekomendacje potencjalnego pracodawcy. Na tej podstawie można wyposażyć pracownie zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem pod warunkiem, że będzie ono zgodne z zapisami podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Aby projekt mógł być realizowany, Wnioskodawca musi ponadto wykazać:

a) wizję i kompleksowy plan wykorzystania wspartej w wyniku realizacji projektu infrastruktury lub zakupionego wyposażenia (konieczność uwzględnienia kwestii demograficznych, analizy ekonomicznej inwestycji po zakończeniu projektu oraz w zakresie szkolnictwa zawodowego dopasowania projektu do potrzeb rynku pracy lub smart specialisation w Województwie Dolnośląskim);

b) że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WD finansowanych ze środków EFS (w szczególności z celami realizowanymi w ramach Działania 10.2 [Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej] lub Działania 10.4 [Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy]);

c) że konieczność wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb szkoły objętej projektem (diagnoza powinna zawierać m.in. inwentaryzację sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach finansowych). 

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do Działania 3.3 RPO WD [Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym] (3.3 A). Działania poprawiające efektywność energetyczna mogą być realizowane wyłącznie na budynkach szkolnictwa zawodowego i części wspólnych w szkołach specjalnych w zakresie wymienionym w niniejszym Regulaminie. Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 

Preferowane będą m.in. projekty:

 • stawiające na współpracę z pracodawcą/pracodawcami, której efektem będzie nabycie przez użytkowników infrastruktury objętej wsparciem kwalifikacji zawodowych w zakresie zgodnym z oczekiwaniami pracodawców i dopasowaniem do potrzeb rynku pracy,
 • dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze edukacji współfinansowanymi z EFS.

W ramach realizowanego projektu nie będą finansowane:§  wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. wydatki ponoszone na infrastrukturę oraz zakup wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby kształcenia ustawicznego w zakresie kształcenia w szkołach dla dorosłych oraz uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.§  wydatki na infrastrukturę szkolnictwa ponadpodstawowego ogólnego. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół ponadpodstawowych ogólnych. Jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na  szkołę ponadpodstawową zawodową/szkołę ponadpodstawową ogólną  należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkoły ponadpodstawowej ogólnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne. W przypadku zespołów szkół specjalnych możliwe jest sfinansowanie w ramach projektu części wspólnych budynku, w którym prowadzone jest zarówno kształcenie zawodowe jak i kształcenie ogólne (na poziomie ponadpodstawowym), np. sali gimnastycznej, korytarza, dachu.§  wydatki na infrastrukturę szkół podstawowych. W przypadku zespołów szkół specjalnych możliwe jest sfinansowanie w ramach projektu części wspólnych budynku, w których prowadzone jest zarówno kształcenie zawodowe jak i  kształcenie ogólne (na poziomie podstawowym), np. sali gimnastycznej, korytarza, dachu. wydatki ponoszone na budowę nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu; koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów; wydatki związane z wyposażeniem części administracyjnej; wydatki na zakup używanych środków trwałych. Dofinansowanie nie może być przyznane na projekt zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, tj. fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem IOK wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” zwłaszcza w zakresie stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że jego któryś z produktów projektu ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taką deklarację wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie. Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w  ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020” oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce [Dowiedz się więcej o Programie] -> [Poznaj Fundusze Europejskie bez barier] znajdującej się na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/, w tym Poradnikiem opublikowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Ponadto zwraca się uwagę, że obowiązują również nowe przepisy prawa krajowego w zakresie dostępności, tj. ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która nakłada obowiązek spełnienia przez podmioty publiczne wymagań w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z wymogami zawartymi w ust. 1 art. 5 . Przedmiotowa ustawa odwołuje się do standardów WCAG 2.1 AA i rozszerza wymagania zawarte w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, będące załącznikiem nr 2 do ww. wytycznych (standardy te dotyczyły WCAG 2.0 AA). Ponadto obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która nakłada również inne obowiązki skierowane przede wszystkim do podmiotów sektora finansów publicznych dotyczące m.in. dostępności architektonicznej. Wymienione minimalne wymogi stanowią uzupełnienie wymogów stawianych w załączniku nr 2 do „Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. „Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późn. zm., zamieszczone są na internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 - Wciąg z kryteriów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w ramach Działania 7.2: 12 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania w ramach konkursu nie może być większa niż alokacja przeznaczona na konkurs, tj. 19 877 520 PLN.  Maksymalna wartość dotyczy jednej szkoły/placówki.Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu (lub jego części) objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 4 600 000 EUR, tj. 19 877 520 PLN (zgodnie z obowiązującym w grudniu 2019 r. kursem Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tj. 1 EUR = 4,3212 PLN).

Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania).

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie w trakcie trwania naboru (poprzez zmianę Regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu – z uwzględnieniem możliwości dofinansowania kolejnych projektów na liście według liczby otrzymanych punktów, zgodnie z zasadą równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/

 

Regulamin konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 - obowiązujący od 17.03.2020 r.

Regulamin konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 [śl. zm.]  

Regulamin konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 - obowiązujący od 17.02.2020 r. do 16.03.2020 r.

Regulamin konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 [śl. zm.]

Regulamin konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 - obowiązujący do 16.02.2020 r.

Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 - Wciąg z kryteriów

Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 - Lista wskaźników

Zał. nr 3 do Regulaminu konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 - Lista sprawdzająca

Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 - Wydatki z budżetu powiatu i województwa

Zał. nr 5 do Regulaminu konkursu RPDS.07.02.01-IZ.00-02-377 19 - Udział osób bezrobotnych

 

Analiza potrzeb szkół zawodowych pod katem wyzwań regionalnego rynku pracy

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/. 

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy stosować aktualną na dzień zmiany regulaminu(17.03.2020 r.) „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która zamieszczona jest również na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Deklaracja Natura 2000

Formularz - pomoc de minimis dla usług w ogólnym interesie gosp.

Formularz - pomoc de minimis

Formularz - pomoc inna niż w rolnictwie, rybołóstwie, de minimis

Formularz - wklad niepieniężny (częściowo z PP)

Formularz - wkład niepieniężny (bez PP)

Formularz - wkład niepieniężny (z PP)

Instrukcja wypałniania WND (ver. 12) - obowiązująca do 16.03.2020 r.

Instrukcja wypełniania WND (ver. 14) - obowiązująca od 17.03.2020 r. 

Oświadczenie - pomoc de minimis

Oświadczenie o braku pomocy publicznej, de minimis

Oświadczenie VAT - Partner

Oświadczenie VAT - Podmiot realizujący

Oświadczenie VAT - Wnioskodawca

Pelnomocnictwo

Pomoc publiczna - informacje dodatkowe (UOKiK)

Poziom wsparcia - projekty partnerskie

Wzór umowy o dofinansowanie

„Wzór umowy o dofinansowanie projektu” oraz „Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego” (w przypadku projektu Województwa Dolnośląskiego) wraz z załącznikami stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i są zamieszczone na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru). 

IOK zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana Wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie/podjęciu decyzji o dofinansowaniu.

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta/decyzja o dofinansowaniu może zostać podjęta pod warunkiem uzyskania przez IOK z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych. Przedmiotowy warunek dotyczy również Partnerów Wnioskodawcy.

Wzór umowy EFRR 2014-2020 (ver. 21)

Załącznik nr 1 Harmonogram rzecz.- finan. bez BP (ver. 19)

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz.-finan. z BP (ver. 19)

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień (ver. 19)

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności (ver. 19)

Załącznik nr 4 Montaż finansowy (ver. 19)

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji (ver. 19)

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta (ver. 21)

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera (ver. 21)

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt (ver. 21)

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji (ver. 20)

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność (ver. 21)

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR (ver. 21)

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR (grudzień 17 r.)

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu (ver. 19)

Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalnośc (ver. 21)

Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji i pozwoleń (ver. 19)

 

Wzór decyzji EFRR 2014-2020 (ver. 21)

Załącznik nr 1 Harmonogram rzecz.- fin. bez BP (ver. 19)

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz.-finan. z BP (ver. 19)

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień (ver. 19)

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności (ver. 19)

Załącznik nr 4 Montaż finansowy (ver. 19)

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji(ver. 19)

Załącznik nr 6 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta (ver. 21)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

 • pife@dolnyslask.pl
 • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 • pife.legnica@dolnyslask.pl
 • pife.walbrzych@dolnyslask.pl 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/(w zakładce dotyczącej niniejszego naboru) w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.