ZMIANA TERMINU:7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowejRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

zakończony 27.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU:7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2020-07-27

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin pok. 006 (Kancelaria) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 20.04.2020 r.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • Podmioty Ekonomii Społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  • podmioty integracji społecznej (w tym: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej),
  • podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1. Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotówintegracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej Zakładów Aktywności Zawodowej , Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
  • Wkład własny: 5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 10 565 672,56 zł.

Regulamin konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.3 Wprowadzone zmiany wynikają z sytuacji spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego, mogącym powodować utrudnienia w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz są zgodne z Komunikatem dla projektodawców w zakresie ubiegania się o środki w ramach naboru.Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 w wersji 1.3 został udostępniony poniżej.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.2.  Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 w wersji 1.2  wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.   Regulamin konkursu wersja 1.2 (z wersją dla OzN) z 20.03.2020 (ZIP 2,24 MB) Tabela z rejestrem zmian (z wersją dla OzN) z 20.03.2020 (ZIP 195 KB) Załączniki do Regulaminu konkursu (z wersją dla OzN) z dnia 20.03.2020 (ZIP 7,69 MB)

 

 

Wersje archiwalne dokumentów

Wzór wniosku o dofinansowanie

  • Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

  • Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt