ZMIANA TERMINU: 7.3 Infrastruktura opieki społecznejRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 30.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 7.3 Infrastruktura opieki społecznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1009 – X piętro)

Sposób składania wniosków

Uprzejmie informujemy,że dokonaliśmy zmiany sposobu dostarczenia wniosku o dofinansowanie, określonego w § 5 pkt. 14 Regulaminu tj. „Wniosek o dofinansowanie projektu należy wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź”.
Ponadto wprowadziliśmy zmianę w zakresie sposobu uzupełniania i korygowania wniosku o dofinansowanie projektu, odnoszącym się do zapisu w § 6 pkt 10d Regulaminu, który otrzymał brzmienie: „Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić / skorygować wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie wysłać go listem poleconym lub przesyłką kurierską do Urzędu Marszałkowskiego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania informacji o zidentyfikowanych uchybieniach dotyczących kryteriów formalnych, o której mowa w pkt. 10 b), w przypadku pierwszego wezwania do uzupełnienia oraz w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku drugiego wezwania do uzupełnienia.”

 

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020 w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków. Jednocześnie wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować w 1 egzemplarzu i wraz z załącznikami złożyć w siedzibie IZ RPO (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 14 Regulaminu Konkursu). Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są podmioty wskazane w pkt. 10 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 (zgodnie z przedmiotem konkursu), tj:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • podmioty ekonomii społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy
 • TBS (jedynie w zakresie mieszkalnictwa społecznego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu Konkursu tj.:W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 1. dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:
   • remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
   • adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
 2. projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:
   • w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka
   • w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 3. projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji).

 4. mieszkalnictwo socjalne, wspomagane i chronione:
   • przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie części wspólnych budynków mieszkalnych)
 5. tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
   • budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców.

Projekty finansowane w ramach działania będą realizowane pod warunkiem ścisłego powiązania z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą. Powyższe oznacza konieczność wykazania realizacji komplementarnego projektu współfinansowanego z EFS lub zaplanowania w projekcie współfinansowanym z EFRR działań uwzględniających wsparcie EFS (w ramach cross-financingu). Budowa nowej infrastruktury w ramach Działania VII.3 (poza inwestycjami dotyczącymi mieszkalnictwa wspomaganego, socjalnego i chronionego, w ramach których wspierane będą jedynie przebudowa lub remont) jest możliwa pod warunkiem, że:

 • zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz
 • konieczność budowy infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Interwencja koncentrować się będzie na tych obszarach i grupach docelowych, które wymagają szczególnego wsparcia, i oparta zostanie na analizie wskazującej luki w dostępie do usług. Wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę placówek opiekuńczo-pobytowych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. W drodze wyjątku wsparcie tego typu instytucjom może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.Przedsięwzięcia muszą być powiązane z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne). Wsparcie form instytucjonalnych możliwe jest jedynie gdy objęcie opieką danej grupy osób nie jest możliwe w innej formie ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki oraz gdy dotyczy podmiotów innych niż ww. placówki opiekuńczo-pobytowe lub opiekuńczo-wychowawcze, świadczące opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014 - 2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014 - 2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85 %.
 2. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 88 % kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych projektów. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis, lub w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków EFRR na poziomie nie wyższym niż wskazany w pkt 2 niniejszego paragrafu i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 1 456 126,26 Euro (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć Euro, dwadzieścia sześć Eurocentów), w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 412 056,45 Euro (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy pięćdziesiąt sześć Euro, czterdzieści pięć Eurocentów), tj. 6 010 700,73 PLN (kurs Euro = 4,2567 PLN z dnia 30 grudnia 2019 r.) oraz z Budżetu Państwa 44 069,81 euro (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć Euro, osiemdziesiąt jeden Eurocentów), tj. 190 883,99 PLN (kurs euro=4,3314 PLN z dnia 16 grudnia 2019 r.)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 • oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
 • oznaczenie Wnioskodawcy;
 • numer wniosku o dofinansowanie;
 • wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 • podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

 • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów, umożliwiającą wybranie go do dofinansowania, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wskazana w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej informacji i wyjaśnień (drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail) udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.