7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 16.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego , Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oddział ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji pełniący funkcję Sekretariatu Naboru Wniosków ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 203, w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz.15.00.

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny (LSI), który jest dostępny na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, oraz portalu Funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl). od dnia 29.12.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 16.02.2018 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej (dwa oryginały wraz z wymaganymi załącznikami), należy składać w dniach od 29 grudnia 2017r. do 16 lutego 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego , w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji pełniącego funkcję Sekretariatu Naboru Wniosków ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, II piętro, pokój 203, w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem ostatniego dnia naboru, w którym wnioski będą przyjmowane do godz.15.00.

Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 są:

regionalne podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”. 

W  ramach niniejszego konkursu przewidziano wsparcie na:

  • przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia świadczeń zdrowotnych w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą kwalifikowalne, pod warunkiem, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Niekwalifikowalne będą projekty, których jedynym celem będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów.
  • doposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dopuszcza się jedynie jako element projektu:

a) rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędzie 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny;

b) doposażenie pracowni diagnostycznych, które działają w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego wsparciem.

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

- Inwestycje realizowane w ramach niniejszego konkursu muszą wynikać z Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2017  przyjętego Uchwałą Nr 40/2017/XIII Komitetu Sterującego do spraw koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- Do konkursu nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 mogą zostać zgłoszone projekty zgodne z Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa świętokrzyskiego i/lub Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego (przewlekłych) dla województwa świętokrzyskiego.

 

Kryteria wyboru projektów

Załącznik do Uchwały nr 128/17 KM RPOWŚ Kryteria wyboru projektow (DOCX 60 KB)

Uchwała nr 128/17 KM RPOWŚ 2014-2020 (DOCX 18 KB)

Wzór karty kryteriów wyboru projektów (XLSX 265 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • 95% kosztów kwalifikowalnych dla projektów ujętych w Programach Rewitalizacji (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10%);
  • 85% kosztów kwalifikowalnych (środki UE) dla projektów nie ujętych w Programach Rewitalizacji.

Wsparcie  w  ramach  konkursu  uzyskają  wyłącznie  projekty,  w  których  nie  wystąpi  pomoc publiczna.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 17 882 352,94 zł w tym 16 000 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 882 352,94 zł pochodzi z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 920 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 257 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku  (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 744 KB)

Załącznik nr 2 do wzoru umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załącznik nr 3 do wzoru umowy o dofinansowanie formularz zmian (PDF 466 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie (PDF 920 KB) konkursu

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-168/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” (konkurs poświęcony wsparciu oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe  i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu oddechowego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin naboru dostępny jest również w Oddziale ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – pokój 203, II piętro, ul. Sienkiewicza 63.  

Szczegółowych informacji na temat konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają:

  • Pracownicy Oddziału ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 36 58 111, 41 36 58 112, 41 36 58 113, 41 36 58 114, 41 36 58 115.
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona Internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 201-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.