7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona GóraRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 6.10.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

Poddziałanie

7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w: Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,przesyłką kurierską,osobiście,przez posłańca. Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,organizacje pozarządowe,podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób  wykluczonych  społecznie,  zagrożonych  ubóstwem  itp.  (w  tym jednostki pomocy społecznej). Projekty  mogą  być  realizowane  również  na  zasadzie  partnerstwa  z  udziałem następujących Partnerów: jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,organizacje pozarządowe,podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób  wykluczonych  społecznie,  zagrożonych  ubóstwem  itp.  (w  tym jednostki pomocy społecznej).jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe  i  średnie  przedsiębiorstwa),  w  tym  osoby  fizyczne  prowadzące działalność gospodarczą,osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  oświatową  na  podstawie odrębnych przepisów,instytucje rynku pracy,podmioty ekonomii społecznej,samorządowe instytucje kultury, Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach. w ramach następującej kategorii interwencji: 109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą  Nr 72/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o  kryteria  oceny  strategicznej  projektów  w  ramach  ZIT,  przyjęte  przez  KM Uchwałą  Nr 52/KM  RPO-2020/2016 z   dnia 25  listopada 2016 r.,  zmieniająca  uchwałę  nr 11/KM   RPO-L2020/2015   Komitetu  monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie  2020  z  dnia  21  sierpnia  2015  r.,  w  sprawie  przyjęcia  kryteriów  oceny  strategicznej  projektów  w  ramach  Poddziałań  Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych   Miejskiego Obszaru   Funkcjonalnego Zielonej  Góry.  Dokumenty  zamieszczone  zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku: środków UE- 85%,środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%. W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu nr  RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 wynosi: 16 831 253,12 PLN, w tym dofinansowanie: 15 989 690,46 PLN (EFS: 14 306 565,15 PLN, BP: 1 683 125,31 PLN) w tym wkład własny: 841 562,66 PLN w tym na procedurę odwoławczą 10 % EFS: 1 430 656,52 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu w tym wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu - w tym wzór umowy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji wstępnej), zgodnie z zapisami rozdziału15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.Ustawa daje Beneficjentowi możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu:- list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,- przesyłka kurierska,- osobiście,- przez posłańca.Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz jego wniesienia. Wniesienie protestu poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt: e-mail: info@rpo.lubuskie.pltelefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521 osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).dodatkowych   informacji   udziela również  Instytucja  Pośrednicząca  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt: e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pltelefoniczny: - Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83290 osobisty w siedzibie: Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (II p.), 65 -067 Zielona Góra.

Linki

strona konkursu na rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.