7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona GóraRPO Lubuskiego

Termin konkursu

od 26.07.2021 do 02.08.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

Poddziałanie

7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2021 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59  

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-  za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
-  przesyłką kurierską,
-  osobiście,
-  przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
-  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-  organizacje pozarządowe,
-  podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:
-  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-  organizacje pozarządowe,
-  podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
-  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
-  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
-  instytucje rynku pracy,
-  podmioty ekonomii społecznej,
-  samorządowe instytucje kultury,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach.

w ramach kategorii interwencji

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

 

-  Kluczowym elementem projektu jest wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach. Wnioskodawca powinien opisać metody rozwiązywania istotnych społecznie problemów i zidentyfikować obszary wymagające pilnych działań naprawczych oraz pokazać, iż otrzymane wsparcie przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc w istniejących podmiotach integracji społecznej. Wnioski z diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu i jasno wskazywać metodologię tworzenia nowych miejsc na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wskazanych jako grupa docelowa (ilość istniejących miejsc w stosunku do nowo powstających) 

-  Wnioskodawca zobligowany jest też do założenia w projekcie iż, co najmniej 50% osób objętych wsparciem będzie poszukiwało pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (procent osób, które będą poszukiwały pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie wyliczany jest względem wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie). Przy czy należy pamiętać, iż zgodnie z definicją wskaźnika do osób poszukujących pracy po zakończeniu udziału w projekcie mogą zostać wliczone tylko te, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami biernymi zawodowo. Oznacza to, iż już na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien w swojej grupie docelowej uwzględnić osoby bierne zawodowo [1].

 

[1]Zgodnie z definicją wskaźnika produktu EFS - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) [osoby] wskazaną w Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS :bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Definicja osób pracujących jak we wskaźniku: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. Definicja osoby bezrobotnej tak jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem.

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Informacje dodatkowe: Dzieci i młodzież do 18 r. ż. są co do zasady uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę). Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną. Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo, pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 180/KM RPO L2020/2020 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Ponadto wybór projektów odbywa się w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 78/KM RPO-2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi [1][2] – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%
Wkład własny wynosi – 15%

 

[1]Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2]W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi: 
-  2 588 232,29 PLN

w tym:
EFS: 2 200 000,00 PLN (85%)
wkład własny: 388 235,29 PLN (15%)

Regulamin konkursu

Ogłoszenie i regulamin (ZIP 10 MB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 57 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do sporządzenia umowy (ZIP 572 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki stanowiące integralną część umowy (ZIP 454 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji warunków formalnych), zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu.Ustawa daje Wnioskodawcy możliwość złożenia protestu w przypadku negatywnej oceny jego projektu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 (do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu:
-           list polecony w zaklejonej kopercie lub paczce,
-           przesyłka kurierska,
-           osobiście,
-           przez posłańca.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
-  e-mail: info@rpo.lubuskie.plü  telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314, 326 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.  
-  osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

-  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) telefoniczny:

-        Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

-        Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377. osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro). 

 

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

-  e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.plü  telefoniczny:- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83 290ü  osobisty w siedzibie Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (IIp.), 65-067 Zielona Góra.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.