7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu)

7.4.1 Outplacement – ZITRPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 29.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie

7.4.1 Outplacement – ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), a następnie w formacie .pdf z wykorzystaniem:

a) platformy SEKAP (https://www.sekap.pl)

lub

b) ePUAP (http://www.epuap.gov.pl)

wskazując w temacie/treści wiadomości pełny numer wniosku.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b. poradnictwo psychologiczne;

c. pośrednictwo pracy;

d.szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

e. staże, praktyki zawodowe;

f. subsydiowane zatrudnienie;

g. dodatek relokacyjny;

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
- jest osobą z niepełnosprawnością,
- jest osobą powyżej 50 roku życia,
- jest kobietą,
- jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
- jest osobą powyżej 30 roku życia;

i. wsparcie pomostowe w postaci finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej- realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w Regulaminie Konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 732 238,89 PLN

Regulamin konkursu

Linki do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Linki do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Linki do pliku

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie Konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres efs@wup-katowice.pl

Linki

Strona naboru

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.