7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu)

7.4.2 OutplacementRPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 30.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie

7.4.2 Outplacement

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2020

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu LSI 2014 (https://lsi.slaskie.pl), a następnie w formacie .pdf z wykorzystaniem:

platformy SEKAP (https://www.sekap.pl)

lub

ePUAP (http://www.epuap.gov.pl)

wskazując w temacie/treści wiadomości pełny numer wniosku.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b. poradnictwo psychologiczne;

c. pośrednictwo pracy;

d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

e. staże;

f. subsydiowanie zatrudnienia;

g. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem przygotowującym do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu);

i. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu)- realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 843 411,75 PLN

Regulamin konkursu

Link do pliku

Link do strony naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Link do pliku (dla PUP)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail efs@wup-katowice.pl

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.