7.5 Usługi społeczneRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 8.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

7.5 Usługi społeczne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj - 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra (pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6,
66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,przesyłką kurierską,osobiście,przez posłańca.Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu grantowego oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy projektu grantowego) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 08.05.2020 r. UWAGA! Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu grantowego oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy projektu grantowego) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl  

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.5 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Kto może składać wnioski?

Uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu grantowego w ramach ww. naboru jest Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Cel szczegółowy projektu grantowego: powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu, w szczególności dla dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności, ofiar przemocy oraz  wsparcie personelu w ww. ośrodkach w zakresie niezbędnym dla zachowania zdrowia i życia

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, Uchwała nr 157/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS  http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy  (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu grantowego wynosi w przypadku:

środków UE - 100%[1]  

[1] Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu grantowego realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 7.5 Usługi Społeczne zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 05.05.2020 r. wynosi: w ramach EFS: 

4.500.000,00 PLN

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku (PDF 325 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku  (PDF 4 MB)

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno- merytorycznej  (PDF 144 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Wniosek o dofiansowanie (PDF 430 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Decyzja grantowa (PDF 408 KB)

Załączniki do Decyzji  (ZIP 384 KB)

Załączniki do sporządzenia Decyzji (ZIP 560 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym   Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521 - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314   

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:   

e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)  telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:   68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;   - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:   95 73 90 386, - 380, -378, -377.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.