7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnymRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

zakończony 8.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

7.09.2020

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014  oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin(Kancelaria)

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 15.06.2020 r.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym:

- działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,

- działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego lub interwencyjnego do 14 osób;

- rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego,

- kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym m.in.: · mieszkanie wspomagane – koszty utworzenia, wyposażenia/doposażania, opłaty i usługi dostarczane do mieszkań, opłaty stałe utrzymania mieszkania (m.in. media), usługi (np. opiekuńcze, wspierające, doradcze, treningowe);

· pomoc pieniężna przeznaczona na usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, którym celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Pomoc ta może zostać przeznaczona w części na koszty utrzymania mieszkania wspomaganego oraz koszty działalności socjalno - bytowej (koszty utrzymania się ponoszone przez podopiecznych w ramach treningu samodzielności) – pomoc ta może być finansowana wyłącznie w formie wkładu własnego do projektu;

· usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

· budowanie kompetencji społeczno - kulturowych w naturalnym otwartym środowisku (udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej);

· kursy, szkolenia, superwizje, konsultacje, trening facylitacji, mediacje, coaching dla trenerów i opiekunów dla osób usamodzielnianych.

- kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

- wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,

- rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:

· poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,

· poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,

· działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

wkład własny: minimum 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 667 405,45 zł.

Regulamin konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnymRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż prace KOP w ramach I fazy oceny konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 nadal trwają.Ponadto, WUP w Szczecinie informuje o wydłużeniu oceny wniosków w ramach przedmiotowego KOP do dnia 25 września 2020 r. W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie Harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji.

 

W związku z realizacją działań  w ramach projektów EFS mających na celu zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazuje informacje na temat sposobu wprowadzania danych do systemu LSI2014.Dla zachowania odpowiedniej ścieżki audytu w zakresie nowego rodzaju interwencji ze środków EFS, konieczne jest monitorowanie naborów oraz działań i wydatków we wszystkich projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19.  Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki dla Projektodawców, odnośnie poprawnego wprowadzania danych do systemu LSI2014 we wnioskach o dofinansowanie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.2 oraz zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20. 
Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z aktualizacji SOOP 45.0 z dnia 29.04.2020 r. w zakresie działań przeciwdziałającym skutkom COVID-19 . 
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 w wersji 1.2 wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej.  
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

 

WUP w Szczecinie informuje, iż zaktualizowano Listę sprawdzającą dla Wnioskodawcy - aktualizacja została dokonana z uwagi na wprowadzenie właściwego na dzień ogłoszenia konkursu kursu euro.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1 oraz Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z sytuacji spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego, mogącym powodować utrudnienia w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz są zgodne z Komunikatem dla projektodawców w zakresie ubiegania się o środki w ramach naboru. Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

 

Wersje archiwalne dokumentów

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny(w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.