7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnymRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

zakończony 9.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nd.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 oraz Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać za pomocą jednej z poniższych form:

1. osobiście lub przesłać kurierem lub pocztą tradycyjną w siedzibie/na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin(Kancelaria hol WUP)

2. elektronicznie.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 15.06.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej w niniejszym Wezwaniu).

Kto może składać wnioski?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1. Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności.

Oraz

Typ 3Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych polegające na tworzeniu miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19). 

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

92% (85% EFS, 7%BP)

minimalny wkład własny: 8%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 310 000 PLN

Regulamin konkursu

W związku z realizacją działań w ramach projektów EFS mających na celu zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazuje informacje na temat sposobu wprowadzania danych do systemu LSI2014.Dla zachowania odpowiedniej ścieżki audytu w zakresie nowego rodzaju interwencji ze środków EFS, konieczne jest monitorowanie naborów oraz działań i wydatków we wszystkich projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19.Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki dla Projektodawców, odnośnie poprawnego wprowadzania danych do systemu LSI2014 we wnioskach o dofinansowanie.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

malgorzata_grabusinska@wup.pl

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.