7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (N01)RPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

od 11.08.2020 do 14.09.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (N01)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nd.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 21.09.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Kto może składać wnioski?

a)     podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowane w pełni w walkę z COVID-19;

b)     podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19;

c)     podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego wspomagające ww. podmioty lecznicze w razie konieczności;

zgodnie z imiennym Wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik nr 11.1 do Wezwania do złożenia wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

a)          zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu medycznego dla szpitali (wojewódzkich, powiatowych, resortowych, klinicznych) związanych bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19;

b)          zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/ refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu medycznego oraz zakupu ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% (85% EFS, 15%BP)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 430 180,00 zł.

Podział środków dla poszczególnych podmiotów znajduje się w załączniku nr 11.2 do Wezwania.

Regulamin konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 (tryb nadzwyczajny), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym.
Zaktualizowano:

  • Załącznik nr 6.1 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja dla projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
  • Załącznik nr 6.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe.  
    Wprowadzone zmiany dotyczą załącznika dot. pomocy publicznej.  
    Zapisy w samym Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym nie uległy zmianie. 
    Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

 

 

Archiwalne wersje dokumentów

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.