8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUPRPO Mazowieckiego

Termin konkursu

zakończony 17.02.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Mazowieckiego

Działanie

8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2021r.

Miejsce składania wniosków

W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0.)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do systemu MEWA 2.0, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, będzie możliwe w okresie naboru wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

• powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

• Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

• Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku;

• Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w w/w ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/ aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania zatrudnienia).

a)  W ramach projektu realizowane będą następujące typy projektów dla osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach:   

  • Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;       
  • Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych lub kompetencji osób bezrobotnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;       
  • Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
  • Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy; 

b) Dla pozostałych osób, nienależących do ww. grup (bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat):       

  • Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;       
  • Podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymanie i formalne potwierdzenie kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów;       
  • Wspieranie samozatrudnienia. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. (PDF 898 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%(80% UE i 20% wkładu krajowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • na rok 2021 wynosi: 85 912 613,56 PLN  (w tym kwota w części EFS to – 68 730 090,85 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego to – 17 182 522,71 PLN);
  • na rok 2022 wynosi: 86 452 555,83 PLN  (w tym w części EFS – 69 162 044,66 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego – 17 290 511, 17 PLN).

Wykazane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2021 i 2022.

Regulamin konkursu

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy (PDF 898 KB)

Załączniki do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy (RAR 9 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 728 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 588 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 584 KB)-archiwalny

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 1601-205 Warszawa
Tel.: (22) 578 44 34
E-mail:  punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
wup@wup.mazowsze.pl 

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Linki

www.wupwarszawa.praca.gov.p

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.