8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracyRPO Małopolskiego

Termin konkursu

od 14.03.2019 do 18.03.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec/ kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 14 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18 marca 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).  

 

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji): Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2019 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2018 r.*, 
  • powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2019 r.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 350 483,00 PLN**  z tego:

  • 38 547 911,00 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 6 802 572,00 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego. 

*Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2019 r. należy odjąć przewidziane na 2019 r. wydatki w projekcie z naboru z 2018 r. 

** Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2019 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2018.

Regulamin konkursu

Regulamin naboru PUP na rok 2019 (PDF 657 KB)

Załącznik Nr 1 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 212 KB)

Załącznik Nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM; (PDF 387 KB)

Załącznik Nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WM (PDF 778 KB)

Załącznik Nr 4 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 1015 KB)

Załącznik Nr 5 - Kryteria wyboru projektów (PDF 303 KB)

Załącznik Nr 6 – Definicje wskaźników (PDF 303 KB)

Załącznik Nr 7 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych (PDF 232 KB)

Załącznik Nr 8 - Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 180 KB)

Załącznik Nr 9 - Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 180 KB)

Załącznik Nr 10 - Wzór oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOPP – pracownika IP (PDF 173 KB)

Załącznik Nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 442 KB)

Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (PDF 145 KB)

Załącznik do Umowy nr 4 - Zasady przetwarzania danych osobowych RODO (PDF 354 KB)

 Załącznik nr 5 do Umowy - Wzór Harmonogramu (PDF 161 KB)

 Załącznik nr 6 do Umowy - Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień (PDF 158 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy - Instrukcja oznakowania miejsca (PDF 144 KB)

Załącznik Nr 12 - Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 299 KB)

Załącznik Nr 13 - Komentarz do Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (PDF 257 KB)

Załącznik nr 1 do Komentarza - koszty zarzadzania w ramach projektu PUP (PDF 86 KB)

Załącznik nr 2 do Komentarza - Koszty zarządzania poza projektem PUP (PDF 85 KB)

Załącznik nr 3 do Komentarza - przykład do komentarza do IP poprawiony (PDF 98 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru pozakonkursowego nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się  o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00-18:00, wt. – pt. 8:00-16:00:1)     

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków,  infolinia (12) 616 0 616,  tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl,2)     
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, fax. (12) 616 03 93,  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,3)     
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,4)     
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,  e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,5)     
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,  e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Link do naboru na stronie RPO - kliknij tutaj

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.