8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracyRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 3.02.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020

Miejsce składania wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.1 w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-001/20.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna kwota dofinansowania w złożonych projektach wynosi 52752917,38 co stanowi 89,67% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Lista złożonych wniosków (PDF 445 KB)

 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach od 24 stycznia 2020 r.  (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 lutego 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). 

 

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji):

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

  •  zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2019 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2018 r.*,
  • powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 58 823 525,24 PLN **  z tego:

  • 49 999 996,45 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 8 823 528,79 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego

*Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2020 r. należy odjąć przewidziane na 2020 r. wydatki w projekcie z naboru z 2019 r. 

** Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2020 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2019.

Regulamin konkursu

Regulamin naboru PUP na rok 2020  (PDF 647 KB)

Załącznik Nr 1 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO  (PDF 197 KB)

Załącznik Nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM (PDF 368 KB)  

Załącznik Nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WM  (PDF 771 KB)

Załącznik Nr 4 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (PDF 880 KB) 

Załącznik Nr 5 - Kryteria wyboru projektów  (PDF 273 KB)

Załącznik Nr 6 – Definicje wskaźników  (PDF 299 KB)

Załącznik Nr 7 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych   (PDF 243 KB)

Załącznik Nr 8 - Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 220 KB)

Załącznik Nr 9 - Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego  (PDF 292 KB) 

Załącznik Nr 10 - Wzór oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOPP – pracownika IP  Załącznik  (PDF 172 KB)

Nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 449 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT  (PDF 141 KB) 

Załącznik nr 4 do Umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych RODO  (PDF 413 KB)

Załącznik nr 5 - Harmonogram Płatności  (PDF 160 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy o dofinansowanie - Wniosek o nadanie/ zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014    (PDF 158 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie - Instrukcja oznakowania miejsca    (PDF 142 KB)

Załącznik nr 12 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 298 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 2 (PDF 368 KB) do Regulaminu Konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 11 (PDF 449 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru pozakonkursowego nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się  o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00-18:00, wt. – pt. 8:00-16:00:

1)    Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków,  infolinia (12) 616 0 616,  tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl,

2)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, fax. (12) 616 03 93,  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

3)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

4)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,  e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

5)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,  e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Linki

Link do naboru na stronie www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj

Strona internetowa www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.