8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracyRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 1.02.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach od 25 stycznia 2021 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 1 lutego 2021 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji):

  • Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 (PDF 341 KB) do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2021 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2020 r.*;
  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2022 r.

*Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2021 r. należy odjąć przewidziane na 2021 r. wydatki w projekcie z naboru z 2020r.  

Powyższy podział środków wynika z faktu, że działania projektowe w ramach projektów złożonych w odpowiedzi na nabór będą prowadzone od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 - Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy RPO WM w 2021 r. wynosi 57 963 467,29 zł* a w 2022 r. 64 989 027,95 zł z tego:

  • 104 509 620,96 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 18 442 874,28 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

*Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projekt EFS w 2021 r. przed odliczeniem zobowiązań z projekt EFS z roku 2020.  

Regulamin konkursu

Regulamin naboru PUP na rok 2021 i 2022 (PDF 676 KB);

Załącznik Nr 1 – Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 203 KB);

Załącznik Nr 2 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM (PDF 370 KB);

Załącznik Nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WM (PDF 634 KB);

Załącznik Nr 4 – Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 993 KB);

Załącznik Nr 5 – Kryteria wyboru projektów (PDF 341 KB);

Załącznik Nr 6 – Definicje wskaźników (PDF 315 KB);

Załącznik Nr 7 – Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych (PDF 246 KB);

Załącznik Nr 8 – Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 222 KB);

Załącznik Nr 9 – Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 248 KB);

Załącznik Nr 10 – Wzór oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOPP – pracownika IP (PDF 151 KB);

Załącznik Nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB);

Załącznik Nr 12 – Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 299 KB);

Załącznik Nr 13 – Podział środków na realizację projektów pozakonkursowych PUP – nabór nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-003/21 (PDF 165 KB).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 2 (PDF 370 KB) do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 11 (PDF 1 MB).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru pozakonkursowego nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00-18:00, wt. – pt. 8:00-16:00:  

  1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, infolinia (12) 616 0 616, tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl,  
  2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, fax. (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,  
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,  
  4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,  
  5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Link do naboru na stronie www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj

Strona internetowa www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.