8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymRPO Podkarpackiego

Termin konkursu

od 30.07.2021 do 20.08.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:
1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne) stanowiących poszerzenie oferty WTZ.
- Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej[1], w tym rozwój upowszechnianie zatrudnienia wspieranego. [1] Poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach bądź tworzenie nowych podmiotów, z zastrzeżeniem, iż nie są tworzone nowe ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria określone zostały w pkt. 4 Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 117 647,05 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 704 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (Umowa ryczałtowa) (DOCX 122 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl
Wydział Integracji Społecznej EFS
tel. (17) 85 09 229, (17) 74 32 811

Linki

Informacja o naborze:

https://www.rpo.podkarpackie.pl

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.