8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymRPO Podkarpackiego

Termin konkursu

od 30.12.2017 do 17.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Informacja o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17 - aktualizacja z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców problemami, uniemożliwiającymi prawidłowe i terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 31 stycznia 2018 r. Podjęta przez Instytucję Pośredniczącą decyzja ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie środków przewidzianych w ramach konkursu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym),

- podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,

- podmioty ekonomii społecznej,

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. 2016 poz. 1817, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne) stanowiących poszerzenie oferty WTZ.
2. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 11.01.2018 r. (DOCX 340 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor_wniosku_o_dofinansowanie (PDF 437 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

W związku z zatwierdzeniem w dniu 12 grudnia 2017 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020 nastąpiła aktualizacja załącznika nr 7- Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 oraz uzupełnienie załącznika nr 8 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) i załącznika nr 19 - Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w naborze nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-023/17 ogłoszonym w dniu 29 listopada 2017 r.

Aktualizacja załącznika nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP 1 MB)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 1 MB)

Załącznik nr 19 - Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZIP 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl

Wydział Integracji Społecznej EFS

tel.: 17 850 92 29; 17 743 28 24, 17 743 28 20.

Linki

www.rpo.podkarpackie.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.