8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznychw zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych

Termin konkursu

od 17.01.2018 do 24.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych

Działanie

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej  oraz
 • papierowej. 

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 17-24.01.2018 r. 

Natomiast wersję papierową wniosku, należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 

1)      podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

2)      podmioty ekonomii społecznej,

3)      organizacje pozarządowe,

4)      podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi[2]

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3]. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009z późn. zm.).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi opieki nad osobami niesamodzielnymi i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w opieki nad osobami niesamodzielnymi.

[3]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, takie jak: 

1)      Rozwój usług opiekuńczych[1] nad osobami niesamodzielnymi obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:  

a)       usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych,

b)       usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),

c)       usługi  w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30,

d)       usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30,

e)       usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami/rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami,

f)        nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze[2],

g)       podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej[3]. 

2)      Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/chronionym, w tym[4]: 

 • usługi wspierające pobyt osoby  w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,
 • usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu,  w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną. 

3)      Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w społeczności lokalnej, w tym[5]: 

a)      działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną,

b)      działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia. 

4)      Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności: 

a)        kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń,

b)        poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,

c)        tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

d)        sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego[6].

[1] Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, zarówno w formie opieki dziennej, jak i całodobowej, a także  w ramach opieki środowiskowej.

[2] Działania realizowane wyłącznie jako element wsparcia, pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług opiekuńczych.

[3] Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych.

[4] Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych /chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych/chronionych. Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 12.

[5] Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych.

[6] Ze względu na przyjętą przez IZRPO WO linię demarkacyjną, aktywizacja społeczno-zawodowa opiekunów faktycznych jest możliwa do realizacji w ramach działania 8.2. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOCX 158 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 wynosi:

 • 13 341 176,00 PLN, w tym:

- 12 000 000,00 PLN środki EFS,

- 1 341 176,00 PLN środki Budżetu Państwa 

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. 

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach:Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020,Nabór IX. (DOCX 157 KB)

 ZAŁĄCZNIKI

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 827 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

-    Zakładki „często zadawane pytanie”na stronie:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

-    Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

-    Faksu: 77 44 04 721

-    Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212, 77 54 16 255

-    Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Strona RPO WO 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.