8.1 Projekty powiatowych urzędów pracyRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

od 22.03.2019 do 02.04.2019

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie określono

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) udostępnionego na stronie: https://generator-efs.dwup.pl oraz https://generator-efs.dolnyslask.pl

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS rozpocznie się dnia 22.03.2019 r. o godz. 00:01 i zakończy się dnia 02.04.2019 r. o godz. 15.30. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS (decyduje data zegara systemowego SOWA EFS RPDS). 

Dodatkowe informacje można uzyskać w DWUP – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54,50-541 Wrocław, tel. 71 39 74 260

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu Województwa Dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

8.1.A.instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):

identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

8.1.B.instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy,bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. 

8.1.C.instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże,

wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,

granty na utworzenie stanowiska pracy  w formie telepracy.   

8.1.D.instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:

wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,

wsparcie mobilności geograficznej dla osób u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy. 

8.1.E.instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Opisane w informacji o naborze

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2019 r. w ramach Działania 8.1 RPO WD wynosi 52 629 776,00 PLN, w tym 7 894 466,00 PLN – wkład krajowy (zgodnie z podziałem środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2019 r. na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020).  

Wysokość kwoty dofinansowania projektu w poszczególnych PUP powinna być zgodnaz kwotą limitu określoną w decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejnr DF.I.4021.34.2.2018.MG/AŁ z dnia 24 października 2018 r.

Regulamin konkursu

Informacja o naborze

Załączniki do informacji o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do informacji o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do informacji o naborze

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisane w informacji o naborze

Pytania i odpowiedzi

Opisane w informacji o naborze

Linki

Informacja o naborze na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.