8.1 Projekty powiatowych urzędów pracyRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 30.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020

Miejsce składania wniosków

DWUP – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, tel. 71 39 74 260

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) udostępnionego na stronie: https://generator-efs.dwup.pl oraz https://generator-efs.dolnyslask.pl

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS

  • rozpocznie się dnia 20.04.2020 r. o godz. 00:01
  • i zakończy się dnia 30.04.2020 r. o godz. 15.30.  

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS (decyduje data zegara systemowego SOWA EFS RPDS).  

Dodatkowe informacje można uzyskać w DWUP – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, tel. 71 39 74 260

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu Województwa Dolnośląskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, szczegółowo opisane w Informacji o naborze

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowo opisaliśmy w Informacji o naborze

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WD wynosi 113 493 302,31 PLN,

  • z przeznaczeniem  na wydatkowanie w 2020 roku 54 154 299,31 PLN (w tym EFS 46 031 154,41 PLN - zgodnie z podziałem środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2020 r. na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020)
  • oraz 59 339 003,00 PLN w 2021 roku (w tym EFS 50 438 152,55 PLN).


Powyższe kwoty zabezpieczają środki na finansowanie niekwalifikowalnego podatku VAT, w związku z udzielaniem wsparcia w postaci dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla każdego PUP do wysokości limitu na dany rok przewidzianego w decyzji ministra ds. pracy.

UWAGA
Wnioski o dofinansowanie Projektów PUP nie powinny obejmować podatku VAT dotyczącego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Suma budżetu wniosku o dofinansowanie Projektu PUP oraz wartości podatku VAT nie może przekroczyć kwoty limitu z decyzji MRPiPS na poszczególne lata.

Regulamin konkursu

Informacja o naborze- regulamin

Załączniki do naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Szczegółowo opisaliśmy w Informacji o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Szczegółowo opisaliśmy w Informacji o naborze

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowo opisaliśmy w Informacji o naborze

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w DWUP – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław,
tel. 71 39 74 260

Linki

Pełna informacja o naborze na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt