8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracyRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 12.11.2020 do 30.11.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 r./ styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu (wzór – załącznik nr 2 do Regulaminu naboru), za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu (wzór – załącznik nr 2 do Regulaminu naboru), za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP będzie prowadzony w terminie od 12 listopada 2020r. godz. 00:00 do 30 listopada 2020r.godz. 14:00. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do WUP w Łodzi uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku, gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków, w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 14:00.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie. W przypadku braku załącznika wyjaśniającego powód niezłożenia wniosku w pierwotnym terminie PUP zostanie wezwany do jego złożenia.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego naboru to:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:     

a) pośrednictwo pracy,     

b) poradnictwo zawodowe,     

c) identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania;

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:

a) staże,

b) prace interwencyjne,

c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,

d) subsydiowane zatrudnienie/prace interwencyjne; 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu rozwój samozatrudnienia:

a) środki w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.

W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie, z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie naboru (DOCX 144 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

-

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów PUP w roku 2021 i 2022 wynosi łącznie105 790 063,80 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2021-2022 (DOCX 144 KB)

Załącznik 1 Podział środków w ramach Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2021 – 2022  (ODS 50 KB)

Załącznik 2 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DOCX 136 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DOC 1 MB)

Załącznik 4 Tabela dotycząca źródeł finansowania projektu PUP (XLS 92 KB)

Załącznik 5 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020  (DOC 211 KB)

Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 197 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DOCX 136 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 197 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.