8.2 Aktywizacja zawodowaRPO Małopolskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 22.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.2 Aktywizacja zawodowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 29 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Obowiązkowe oświadczenie

Przypominamy, że w celu spełnienia obligatoryjnego kryterium  formalnego Rzetelność wnioskodawcy, każdy Wnioskodawca i  każdy Partner (jeśli dotyczy) zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego oświadczenia.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności: przedsiębiorcy i pracodawcy; organizacje pozarządowe ( w tym LGD). Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • w przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany RPO WM w ramach PI 8i w zakresie rozszerzenia grupy docelowej, od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę RPO WM,  także bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, typu operacji A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu szeroki katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika tj.:

 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),
 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,
 • dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia i doradztwo,
 • wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z SzOOP RPO WM inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci udzielenia dotacji na zakładanie działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 492 KB). 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 87 282 923,41 zł.

Regulamin konkursu

 

Uwaga! Obowiązkowe oświadczenie

Przypominamy, że w celu spełnienia obligatoryjnego kryterium  formalnego Rzetelność wnioskodawcy, każdy Wnioskodawca i  każdy Partner (jeśli dotyczy) zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Każdy podmiot zobowiązany jest do złożenia osobnego oświadczenia.

Regulamin Konkursu (PDF 889 KB) - obowiązujący od 11.01.2018 r.

Regulamin konkursu (PDF 865 KB); - obowiązujący do 10.01.2018 r.

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (PDF 492 KB);

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (PDF 680 KB);

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1 MB);

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 433 KB);

Załącznik nr 5 - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów z załącznikami (PDF 3 MB);

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (PDF 501 KB);

Załącznik nr 7 Wzór umowy standardowej (PDF 4 MB) - obowiązujący od 11.01.2018 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie standardowej z załącznikami (PDF 3 MB); - obowiązujący do 10.01.2018 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (PDF 3 MB) - obowiązujący od 11.01.2018 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (PDF 3 MB); - obowiązujący do 10.01.2018 r.

Załącznik nr 9 - Wzór umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu (DOC 12 MB);

Załącznik nr 10 - Procedura odwoławcza (PDF 585 KB);

Załącznik nr 11 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego e-RPO (PDF 940 KB);

Załącznik nr 12 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług (PDF 526 KB);

Załącznik nr 13 - Standard usług (PDF 1 MB);

Załącznik nr 14 Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim (PDF 2 MB) - obowiązująca od dnia 11.01.2018 r.

Załącznik nr 14 - Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim (PDF 1 MB); - obowiązująca do dnia 10.01.2018 r.

Załącznik nr 15 - Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego (PDF 1 MB);

Załącznik nr 16 - Zapotrzebowanie na zawody – wyniki Barometru zawodów 2017 (PDF 2 MB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu (PDF 680 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 7 (PDF 3 MB) oraz załącznik nr 8 (PDF 3 MB) do Regulaminu konkursu.  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu (PDF 680 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 7 (PDF 3 MB) oraz załącznik nr 8 (PDF 3 MB) do Regulaminu konkursu.  

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w załączniku nr 10 (PDF 585 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWM na lata 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.