8.2 Aktywizacja zawodowaRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 3.02.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.2 Aktywizacja zawodowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 30 grudnia 2019 r. do 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00.

Sposób składania wniosków

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

a)    przedsiębiorcy i pracodawcy,

b)    organizacje pozarządowe (w tym np. LGD).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

a)    osoby powyżej 50 roku życia,

b)    osoby długotrwale bezrobotne,

c)    osoby z niepełnosprawnościami,

d)    osoby o niskich kwalifikacjach,

e)    kobiety,

f)     bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy powinno być skierowane do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy przede wszystkim niezbędna jest pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku pracy

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu szeroki katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika tj.:

-     identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję. IPD może zostać opracowany przy wykorzystaniu dokumentacji będącej wynikiem usługi doradcy zawodowego, które uczestnik otrzymał w ramach usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienie (PUP i WUP) lub w ramach innego projektu w ramach RPO WM,

-     pośrednictwo pracy,

-     poradnictwo zawodowe,

-     wsparcie motywacyjne (psychologiczne),

-     szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,

-     inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,

-     dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,

-     zatrudnienie wspomagane,

-     wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia i doradztwo,

-     wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne,

-     wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia),

-     inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z SzOOP RPO WM inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci udzielenia dotacji na zakładanie działalności gospodarczej. Dodatkowo inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia (chyba, że będzie ono udzielane wyłącznie przez powiatowy urząd pracy).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

W projektach skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami uprawniony Wnioskodawca może wnioskować o przyznanie środków na sfinansowanie wkładu własnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (…).” Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie określa Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 78 394 056,47 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Powyższy wymóg dotyczy projektów, w których wartość dofinansowania przekracza kwotę 426 290,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (PDF 662 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (PDF 348 KB),

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 368 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 722 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 197 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 979 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników (PDF 297 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy o partnerstwie (ZIP 1 MB)

Załącznik nr 9 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 201 KB)

Załącznik nr 10 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO (PDF 880 KB)

Załącznik nr 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług (PDF 208 KB)

Załącznik nr 12 Standard usług projektu konkursowego (PDF 520 KB)

Załącznik nr 13 - Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim (PDF 400 KB)

Załącznik nr 14 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (PDF 751 KB)

Załącznik nr 15 Zapotrzebowanie na zawody – wyniki Barometru zawodów 2019 (PDF 4 MB)

Załącznik nr 16 Lista miast średnich (PDF 142 KB)

Załącznik nr 17 Oświadczenie o rzetelności (DOCX 60 KB)

Załącznik nr 18 Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (…)” (w zakresie sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego) dla adresatów programu, wnioskujących o dofinansowanie w ramach RPO – EFS (PDF 145 KB)

Załącznik nr 19 Wzór umowy na przekazanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na sfinansowanie wkładu własnego pozyskanego w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 751 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze wraz ze wzorem protestu są zawarte w załączniku nr 9.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941,e-mail: fem@umwm.pl 

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanów@umwm.pl 

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl 

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl 

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Linki

Link do naboru na stronie www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj

Link do strony internetowej https://www.rpo.malopolska.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.