8.2 Aktywizacja zawodowaRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 8.03.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.2 Aktywizacja zawodowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

 

 

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21, w związku z awarią systemu informatycznego.

25.03.2021 r.

W związku z uruchomieniem systemu e-RPO podjęto działania proceduralne, w celu wydłużenia do 19 kwietnia br. terminu naboru wniosków w ramach konkursów nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21 RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21 dla powiatowych urzędów pracy z terenu Małopolski. Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego stosownych uchwał, zmienione Regulaminy konkursów będą zamieszone na stronie.

25.02.2021 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 26 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Sposób składania wniosków

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu – Kryteriami wyboru projektów, Wnioskodawcą projektu może być powiat lub miasto na prawach powiatu z województwa małopolskiego, a jego wyłącznym realizatorem jest powiatowy urząd pracy z terenu województwa małopolskiego.

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektów w partnerstwie.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie:

a. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.),

b. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 769 z późn. zm.),

c. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 358).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)* pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup**:

a. osoby powyżej 50 roku życia,

b. osoby długotrwale bezrobotne,

c. osoby z niepełnosprawnościami,

d. osoby o niskich kwalifikacjach,

e. kobiety,

f. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do kategorii uczestników wymienionych w lit. b - d), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie oraz z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów.

*Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

**Zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku nr 6 oraz Podrozdziale 1.2 do Regulaminu.

Grupą docelową projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy są wyłącznie osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy powinno być skierowane do osób bezrobotnych, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy przede wszystkim niezbędna jest pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku pracy możliwe do realizacji w ramach konkursu.

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu wyłącznie formy pomocy wymienione poniżej (w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika):

  • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania*. W przypadku projektów realizowanych przez PUP, jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu,
  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe świadczone wraz z subsydiowanym zatrudnieniem (tj. pracami interwencyjnymi).

* O którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z SzOOP RPO WM działania na rzecz osób bezrobotnych powinny charakteryzować się kompleksowością. Kompleksowość projektu oznacza, że każdemu bezrobotnemu powinny być udzielone co najmniej 2 formy, w tym obligatoryjnie subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne).

Projekt powinien w związku z tym zakładać, że każdy uczestnik (oprócz obligatoryjnego IPD) otrzyma wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne (formy wsparcia) dobrane indywidualnie do jego potrzeb. Oznacza to, że w ramach projektu uczestnik może otrzymać wsparcie w postaci:

  • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z pośrednictwem pracy lub
  • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z poradnictwem zawodowym lub
  • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Wymóg udzielenia minimum 2 form wsparcia uczestnikowi nie ma zastosowania w przypadku wcześniejszego podjęcia przez niego zatrudnienia*.

*W tym rozumie się także samozatrudnienie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 (PDF 313 KB) do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 80 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy w projekcie wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 768 189,40 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu. Powyższy wymóg dotyczy projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza kwoty 455 650,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu - wersja obowiązująca od 06.04.2021 r. (PDF 615 KB)

Regulamin Konkursu (PDF 616 KB);

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (załącznik do Uchwały nr 26/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów dla Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, dla Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy) (PDF 313 KB);

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 370 KB);

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 718 KB);

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 202 KB);

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 932 KB);

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników Działanie 8.2 RPO WM 2014-2020 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA (PDF 278 KB);

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB);

Załącznik nr 8 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 194 KB);

Załącznik nr 9 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie RPO WM na lata 2014-2020 (PDF 994 KB);

Załącznik nr 10 - Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim (PDF 509 KB);

Załącznik nr 11 - Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (PDF 751 KB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 (PDF 370 KB) do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 7 (PDF 1 MB) do Regulaminu Konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu stanowi Załącznik nr 8 (PDF 194 KB) do Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941,e-mail: fem@umwm.pl;

2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanów@umwm.pl;

3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;

4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;

5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Link do strony naboru na stronie www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj.

Link do strony www.rpo.malopolska.pl Kliknij tutaj.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt