8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowejRPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 19.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie

8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.:

- w wersji elektronicznej(od 29.12.2017 r. – godz. 7:00 do 19.01.2018 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego(LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

- w wersji papierowej (w dni robocze od 29.12.2017 r. – godz. 7:30 do  19.01.2018 r. – godz. 15:00)w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 19 stycznia 2018 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),

- jednostki organizacyjne służb medycyny pracy,

- podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji medycznej w zakresie grup schorzeń będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. m.in. rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz rehabilitacji narządów ruchu, rehabilitacji chorób zawodowych, ułatwiających powrót do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej (w tym w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) – "Regionalny Program Zdrowotny w zakresie kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego (CRD)".  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w regulaminie (PDF 1 MB) konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 872 879PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny w instrukcji wypełniania wniosku (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 778 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt (PDF 881 KB)

Wzór decyzji o dofinansowanie  (PDF 763 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 9 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu (PDF 426 KB)

Archiwum:

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 323 KB)

Pytania i odpowiedzi

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona Internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.