8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie; RPSW.08.02.02-IZ.00-26-321/20RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

od 30.10.2020 do 20.11.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie

8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie; RPSW.08.02.02-IZ.00-26-321/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30 października 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r.

Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać przez Lokalny System Informatyczny(adres strony internetowej LSI) od dnia 30.10.2020 r. (od godziny 7:00) do dnia 20.11.2020 r. (do godziny 15:00).

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

W związku z epidemią COVID-19, wnioski należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj. 20.11.2020 r.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

-        jednostki samorządu terytorialnego,

-        podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),

-        jednostki organizacyjne służby medycyny pracy,

-        podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

I. Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:

1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi.

2. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu są dostępne w Regulaminie Konkursu  (PDF 764 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 400 000 PLN, w tym 5 100 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 300 000 PLN z budżetu państwa.

W celu zapewnienia wsparcia na obszarze całego regionu w przedmiotowym konkursie województwo świętokrzyskie zostało podzielone na 2 subregiony: północny i południowy oraz dla każdego z nich została przydzielona odrębna alokacja, z wyodrębnieniem na typ nr I. 1 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi oraz na typ nr I. 2 – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Subregion północny – obejmuje gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, skarżyskim, starachowickim i miasto Kielce.

Alokacja na typ nr I. 1 – 1 260 000 PLN

Alokacja na typ nr I. 2 – 2 108 000 PLN

Subregion południowy – obejmuje gminy w powiatach: opatowskim, buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim i włoszczowskim.

Alokacja na typ nr I. 1 –   740 000 PLN

Alokacja na typ nr I. 2 – 1 292 000 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 764 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 622 KB)

Pozostałe dokumenty (ZIP 3 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 466 KB)

Pytania i odpowiedzi

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na styczeń 2021 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. (41) 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

- Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl

(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17), e-mail:PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl

(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-202

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.