8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

od 10.12.2018 do 28.12.2018

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie

8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT RPSW.08.02.03-IZ.00-26-222/18

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2019

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce  

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r.:

- w wersji elektronicznej (od 10.12.2018 r. – godz. 7:00 do 28.12.2018 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego(LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

- w wersji papierowej(w dni robocze od 10.12.2018 r. – godz. 7:30 do 28.12.2018 r. – godz. 15:00)w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 28 grudnia 2018 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),

- jednostki organizacyjne służb medycyny pracy,

- podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

1. Realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie specyficznych dla województwa świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych grup chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) – „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2".  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w regulaminie (PDF 1 MB) konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 1 922 020 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny w instrukcji (PDF 3 MB) wypełnienia wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 854 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt (PDF 813 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 13 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 421 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

1. Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

2. Instytucja Pośrednicząca ZIT – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00 tel. 41 36 76 707, 41 36 76 553 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biurozit@um.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.