8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

8.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto ŁódźRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 9.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

Poddziałanie

8.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda - lipiec 2020 r., II runda - luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

-   Miasto Łódź;

-   wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:

a)  instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:   - pośrednictwo pracy,  

- poradnictwo zawodowe,

- identyfikacja potrzeb,

b) instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:   

- staże,

- praktyki zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 196 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 20 822 775,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (DOCX 196 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (DOCX 256 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej  (DOCX 80 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego  (DOCX 38 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór karty oceny negocjacji (DOCX 42 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych  (DOCX 116 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 390 KB)

Załącznik nr 8 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  (DOCX 93 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (DOCX 256 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 390 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. z późn.zm. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.