8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

8.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto ŁódźRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 23.04.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

Poddziałanie

8.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 22 marca 2021 r. godz.00:00 do 23 kwietnia 2021 r. godz.14:00.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 07.05.2021 r. do godz. 14:00.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 23.04.2021 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK .

Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 23.04.2021 r. po godz. 14.00 a dniem 07.05.2021 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód niezłożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

-   Miasto Łódź;

-   wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:

a)  instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:   

i. pośrednictwo pracy,  

ii. poradnictwo zawodowe,

iii. identyfikacja potrzeb,

b)  instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:   

i. staże,  

ii. praktyki zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 211 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  7 000 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu - 8 kwietnia 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umowy o dofinansowanie do polskiego prawodawstwa i zaktualizowanych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na  lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” zmianie ulega Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu konkursu.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja 2 obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021 r.) (DOCX 195 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja 2 obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2021 r. rejestruj zmiany) (DOCX 420 KB)

Regulamin konkursu (DOCX 211 KB)

Załącznik nr 1 Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (DOCX 255 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 82 KB)

Załącznik nr 4 Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 38 KB)

Załącznik nr 5 Wzór karty oceny negocjacji (DOCX 42 KB)

Załącznik nr 6 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (DOCX 119 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 390 KB)

Załącznik nr 8 Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (DOCX 93 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (DOCX 255 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 195 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.Zmiany w procedurze odwoławczej spowodowane wystąpieniem  pandemii COVID-19 obowiązują w okresie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy, tj. od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.