8.3 Samozatrudnienieprzedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Termin konkursu

zakończony 30.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działanie

8.3 Samozatrudnienie

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2021

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez naszą stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.

Wniosek składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu składacie Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt. 7c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje nasze pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 oraz Instrukcję użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach RPO WD 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów znajdą Państwo na stronie: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS w zakładce „Pomoc”.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • organizacje pracodawców;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • samorządy gospodarcze i zawodowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • szkoły lub placówki oświatowe;
 • uczelnie wyższe;
 • wspólnoty samorządowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy naboru wniosków składanych w ramach typu projektów 8.3.A., tj. na udzielanie bezzwrotnych dotacji obejmujących:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 • pomostowe wsparcie finansowe.

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie), o której mowa w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Opisaliśmy w załączniku nr 11 do regulaminu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa) – bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 9 441 319 EUR (41 467 217 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.
W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Alokację przeliczyliśmy po kursie obowiązującym na wrzesień 2020 r. (1 euro = 4,3921 PLN).

Ponieważ alokacja w ramach RPO WD określona jest w euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Złączniki do regulaminu (komplet)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów stanowią załączniki do regulaminu  nr 2, 3, 4 i 5

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Opisaliśmy w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy

 • telefonicznie pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376
 • lub na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi te zamieszczamy dodatkowo na naszej stronie internetowej adres naszej strony internetowej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Na naszej stronie internetowej publikujemy materiały informacyjne dotyczące naboru oraz zamieszczamy informacje o miejscu i/lub formie przeprowadzenia ewentualnych spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców.

FAQ - odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu (z 19.10.2020 r.) - pobierz plik

Linki

Pełna informacja o naborze w serwisie internetowym instytucji ogłaszającej konkurs  

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.