8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacjiRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 17.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

Poddziałanie

8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac Na Stawach 1

30-107 Kraków 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w terminie: od 31 października 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 17 listopada 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • przedsiębiorcy;
 • uczelnie;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Wnioskodawcą, partnerem w realizacji projektu lub realizatorem projektu nie może być powiatowy urząd pracy. 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.),
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012, poz. 769),
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2016 poz.1541). 

Powyższe wykluczenie dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca oferuje uczestnikom projektu – grantobiorcom - kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaplanowania w projekcie wsparcia zarówno szkoleniowego, jak i doradczego, niemniej jednak rodzaj udzielonego wsparcia dla konkretnego uczestnika zależy od zdiagnozowanych u niego potrzeb. Co do zasady jednak każdy uczestnik jest zobowiązany do otrzymania wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego przygotowującego go do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
 • działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego (wsparcie pomostowe).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu  (PDF 369 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną  lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  124 641 510,64 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziesięć i 64/100 zł), w tym:  wsparcie finansowe EFS – 107 558 663,54 PLN (słownie: sto siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy i 54/100 zł);wsparcie krajowe – 17 082 847,10 PLN (słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem i 10/100 zł).

Regulamin konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 grudnia 2017 r., Uchwałą nr 2072/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji. Zmianie uległy następujące dokumenty:  

 • Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa); 
 • Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu – Karta oceny formalno-merytorycznej pierwszej wersji wniosku do załącznika nr 5 Regulamin Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 • Załącznik nr 1b do Regulaminu konkursu – Karta oceny formalno-merytorycznej skorygowanej wersji wniosku do załącznika nr 5 Regulamin Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17, tj. wzoru umowy o dofinansowanie projektów oraz wzoru kart oceny formalno-merytorycznej, spowodowana jest koniecznością doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie oraz ujednolicenia zapisów zawartych w załącznikach do Regulaminu konkursu.

 

Regulamin konkursu (PDF 930 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu (ZIP 20 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu (PDF 682 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (ZIP 4 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu (PDF 586 KB).

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.