8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznejRPO Opolskiego

Termin konkursu

zakończony 12.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Opolskiego

Działanie

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ANULOWANY

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.03.2020 r.do dnia 16.10.2020 r. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – serwis Instytucji Pośredniczącej
  • portalu Funduszy Europejskich

i/lub Wnioskodawca zostanie o tym fakcie indywidualnie poinformowany.

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej
  • oraz papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel Wnioskodawcy) w wyżej określonym terminie.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu) należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. 7:30 do 15:30 w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu
Punkcie Informacyjnym o EFS
Pokój nr 14
ul. Głogowska 25c 
45-315 Opole

UWAGA: Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 

UWAGA:
Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów [1]

a) zindywidualizowane usługi tj. podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związane ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (wzmocnienie kompetencji biznesowych PS) [2]

b) dostarczanie i rozwijanie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

c) bezzwrotne wsparcie finansowe na:

I. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,

II. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej,

III. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne;

d) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego [3].

2) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, o których mowa w pkt 1 c) i d)).

3) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, o których mowa w pkt 1 c) i d)).

4) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES, w tym w zakresie:

a) usług animacji lokalnej i usług rozwoju ekonomii społecznej, uwzględniających m.in. tworzenie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz utrzymanie miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej (bez możliwości przyznawania im wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego),

b) usług rozwoju ekonomii społecznej,

c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

5) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.

____________________________________________

[1] Wsparcie finansowe może być udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym

[2] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

[3] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOCX 88 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%, a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na poziomie 15%, a środków UE 85%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie:

  • 3 859 000,00 zł, w tym:
  • 3 385 000,00 zł pochodzące z EFS
  • 474 000,00 zł pochodzące z Budżetu Państwa

Umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (DOC 473 KB)

Regulamin konkursu - wersja aktualna (DOC 474 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 809 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 196 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - WUP zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c  

45-315 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.rpo.wup.opole.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.