8.3 Wsparcie przedsiębiorczości

8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnychRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 26.10.2020 do 10.11.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości

Poddziałanie

8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 26.10.2020 r. godz. 00:00 do 10.11.2020r. godz. 14:00. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 24.11.2020 r. do godz. 14:00.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 10.11.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK.Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 10.11.2020 r. po godz. 14.00 a dniem 24.11.2020 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód  nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej. Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie, czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosi w ramach niniejszego konkursu 23 050,00 zł.

2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.Wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie w kwocie netto.

3. wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe): a ) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 202 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi   95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  8 605 648 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 202 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (DOCX 248 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 79 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 38 KB)

Załącznik nr 5 –  Wzór Karty oceny negocjacji (DOCX 42 KB)

Załącznik nr 6 – Standard udzielania wsparcia (DOCX 91 KB)

Załącznik nr 1 do zał. nr 6 Standard udzielania wsparcia (7Z 260 KB)

Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące cen rynkowych (DOCX 431 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 390 KB)

Załącznik nr 9 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (DOCX 91 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (DOCX 248 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 390 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694). Zmiany w procedurze odwoławczej spowodowane wystąpieniem  pandemii COVID-19 obowiązują w okresie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy , tj. od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.  

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.