8.3 Wsparcie przedsiębiorczości

8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZITRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 6.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości

Poddziałanie

8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to: 

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

- dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;

Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie, czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosi w ramach niniejszego konkursu 23 050,00 zł.

- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS  i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie w kwocie netto.

- wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe):

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 211 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 97,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  3 106 779 PLN

Regulamin konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu - 21 maja 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na potrzebę wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 7 - Standard udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 do przedmiotowego regulaminu, dokonano zmiany powyższych dokumentów. Korekty te nie wpływają na proces oceny wniosków złożonych w konkursie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r.

Regulamin konkursu (wersja 2 - obowiązuje od 22 maja 2020 r.) (DOCX 211 KB)

Regulamin konkursu (wersja 2 - obowiązuje od 22 maja 2020 r. rejestruj zmiany) (DOCX 213 KB)

Załącznik nr 7 – Standard udzielania wsparcia (wersja 2 - obowiązuje od 22 maja 2020 r.) (DOCX 89 KB)

Załącznik nr 7 – Standard udzielania wsparcia (wersja 2 - obowiązuje od 22 maja 2020 r. rejestruj zmiany) (DOCX 89 KB)

Załącznik nr 1 do Standardu (2 wersja - obowiązuje od 22 maja 2020 r.) (ZIP 203 KB)

Załącznik nr 1 do Standardu (2 wersja - obowiązuje od 22 maja 2020 r. rejestruj zmiany) (ZIP 205 KB)

Regulamin konkursu (DOCX 213 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (DOCX 250 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 76 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór Karty oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT (DOCX 146 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 38 KB)

Załącznik nr 6 –  Wzór Karty oceny negocjacji (DOCX 42 KB)

Załącznik nr 7 – Standard udzielania wsparcia (DOCX 89 KB)

Załącznik nr 1 do Standardu (7Z 260 KB)

Załącznik nr 8 – Wymagania dotyczące cen rynkowych (DOCX 431 KB)

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 390 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (DOCX 93 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (DOCX 250 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 390 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.