8.3 Wsparcie przedsiębiorczości

8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto ŁódźRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 6.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości

Poddziałanie

8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Kto może składać wnioski?

− Miasto Łódź

− wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie, czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosi w ramach niniejszego konkursu 23 050,00 zł.

2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie w kwocie netto.

3. wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe):

a ) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 191 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi  97,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  2 857 258,00  PLN

Regulamin konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu - 21 maja 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na potrzebę wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 6 - Standard udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/20 do przedmiotowego regulaminu, dokonano zmiany powyższych dokumentów. Korekty te nie wpływają na proces oceny wniosków złożonych w konkursie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r.

Regulamin konkursu (2 wersja obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r.) (DOCX 191 KB)

Regulamin konkursu (2 wersja obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r. rejestruj zmiany) (DOCX 194 KB)

Załącznik nr 6 – Standard udzielania wsparcia (2 wersja obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r.) (DOCX 89 KB)

Załącznik nr 6 – Standard udzielania wsparcia (2 wersja obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r. rejestruj zmiany) (DOCX 89 KB)

Załącznik nr 1 do Standardu (2 wersja obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r.) (ZIP 203 KB)

Załącznik nr 1 do Standardu (2 wersja obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r.rejestruj zmiany) (ZIP 205 KB)

Regulamin konkursu (DOCX 193 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (DOCX 249 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 72 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOCX 38 KB)

Załącznik nr 5 –  Wzór Karty oceny negocjacji (DOCX 42 KB)

Załącznik nr 6 – Standard udzielania wsparcia (DOCX 89 KB)

Załącznik nr 1 do Standardu (7Z 262 KB)

Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące cen rynkowych (DOCX 432 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 389 KB)

Załącznik nr 9 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  (DOCX 91 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (DOCX 249 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 389 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs www.rpo.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.