8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowegogimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej RPSW.08.03.01-IZ.00-26-318/20

Termin konkursu

zakończony 16.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej RPSW.08.03.01-IZ.00-26-318/20

Działanie

8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 28 września 2020 r. do dnia 16 października 2020 r.:
-   Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (adres strony internetowej LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 od dnia 28.09.2020 r. (od godziny 7:00) do dnia 16.10.2020 r. (do godziny 15:00)
oraz
-   Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).
Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską:
- W przypadku osobistego złożenia, dokumenty należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w dni robocze od dnia 28.09.2020 r. (od godziny 7:30) do dnia 16.10.2020 r. (do godz. 15:00) w sekretariacie I piętro – pok. 105. Wnioskodawca może otrzymać z IOK potwierdzenie złożenia wersji papierowej wniosku na przedłożonym przez siebie piśmie lub kopii składanego wniosku.
- W przypadku przesłania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej na ww. adres IOK - dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru, tj. 16.10.2020 roku.
W  związku z epidemią COVID-19zachęcamy Państwa do przesyłania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej.

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
-          przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego),
-          szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe i ich organy prowadzące,
-          jednostki samorządu terytorialnego,
-          organizacje pozarządowe,
-          osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:
a)    zajęć specjalistycznych,
b)    zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,
c)    zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.
4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu są dostępne w Regulaminie Konkursu   (PDF 885 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  2 210 000 PLN, ze środków Unii Europejskiej.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 885 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku   (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 548 KB)

Pozostałe dokumenty (ZIP 5 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 214 KB)

Pytania i odpowiedzi

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Kontakt:
Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. (41) 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.
Dodatkowo informacji udzielają:
- Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).
- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).
- Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)  e-mail:PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).
Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.1 wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 (adres strony internetowej RPOWŚ) oraz w wersji papierowej w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.