8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowegogimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 19.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Działanie

8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat - (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.:

- w wersji elektronicznej(od 29.12.2017 r. – godz. 7:00 do 19.01.2018 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego(LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

- w wersji papierowej (w dni robocze od 29.12.2017 r. – godz. 7:30 do  19.01.2018 r. – godz. 15:00)w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.Zachowanie terminu do 19 stycznia 2018 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

- szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust.  2 i 5 ustawy o systemie oświaty (obowiązującej do dnia 1.09.2017 r., a od dnia 1.09.2017 r. w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 7 ustawy Prawo oświatowe) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne,

- jednostki samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez  kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła”:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.Pkt. a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w regulaminie (PDF 1 MB) konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 88,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 3,5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 8 850 000 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku do dofinansowanie dostępny w instrukcji wypełnienia wniosku (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 778 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie- ryczałt  (PDF 881 KB)

Wzór decyzji o dofinansowanie  (PDF 763 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 8 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu (PDF 426 KB)

Archiwum:

Regulamin procedury odwoławczej  (PDF 323 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona Internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 201-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.