8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńczeRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 4.06.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie

8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej. Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego. Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj.
    w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
  • W przypadku realizacji projektu partnerskiego, partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat 1 – Projekty poza polityką terytorialną.

Schemat 2 – Projekty w ramach polityki terytorialnej (OSI, ORSG).

Schemat 1: 

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą. 

3. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. 

4. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 2-4).

 

Schemat 2: 

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą. 

4. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu (PDF 961 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Schemat 1 – 33 657 600 zł

Schemat 2 – 8 414 400 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 30 05 2018 (PDF 961 KB)

Regulamin konkursu archiwalny (PDF 977 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (PDF 680 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie (DOC 5 MB)

Umowa o dofinansowanie - ryczałt (DOC 5 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu (PDF 961 KB).

Komunikat z 30.05.2018 r. odnośnie osób pracujących jako grupy docelowej w projekcie (PDF 103 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 30 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30. 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.