8.4 Infrastruktura społeczna

8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowiaRPO Podlaskiego

Termin konkursu

od 23.10.2020 do 04.12.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałanie

8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Komunikat z dnia 05.10.2020 - przesunięcie terminu rozpoczęci naboru - pełna treść komunikatu (PDF 314 KB)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 23 października 2020 r. do 04 grudnia 2020 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 09 grudnia 2020 r.

Było:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 19 października 2020 r. do 04 grudnia 2020 r. do godziny 15:00.
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 09 grudnia 2020 r.

Kto może składać wnioski?

-  podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
-  jednostki budżetowe;
-  przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące
1. Inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych [Narzędzie 13 Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020] oraz

2. Inwestycji na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pk.1). Choroby i problemy zdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych [Narzędzie 14: Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020].

Projekty będą polegały na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, robót budowlanych oraz wyposażeniu w sprzęt medyczny:

1. Oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali regionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym,  zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorobom układu oddechowego oraz jednostek diagnostycznych  współpracujących z wymienionymi oddziałami, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami , a także wyposażenia w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie, w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper: upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper: upowszechnienie wykorzystania telemedycyny.

2. Jednostek zajmujących się leczeniem osób dorosłych, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dotyczących innych niż wymienione w Pkt. 1 grup chorobowych, wynikających z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej danego regionu oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami , a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper: Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper: Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny.

 

Kryteria wyboru projektów

Komunikat z dnia 08.10.2020 dot. zmian kryteriów oceny projektów - pełna treść komunikatu (PDF 896 KB)

AKTUALNE -Kryteria wyboru projektów (PDF 2 MB)

NIEAKTUALNE - Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

38 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 970 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 965 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.4 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   

 tel. (85) 66 54 -979, -921, - 927  w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Linki

pełna dokumentacja dostępna jest na stronie rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.